Đề thi vào lớp 10 môn Toán thành phố Đà Nẵng năm 2017

Đề thi vào lớp 10 môn Toán thành phố Đà Nẵng năm 2017
Năm học 2017 – 2018
Thời gian: 120 phút

Câu 4: (1,0 điểm)

Một đội xe cần vận chuyển 160 tấn gạo với khối lượng gạo mỗi xe chở bằng nhau. Khi sắp khởi hành thì được bổ sung thêm 4 xe nữa nên mỗi xe chở ít hơn dự định lúc đầu 2 tấn gạo (khối lượng gạo mỗi xe chở vẫn bằng nhau). Hỏi đội xe ban đầu có bao nhiêu chiếc?

Câu 5: (3.5 điểm)
Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB và C là một điểm trên nửa đường tròn (C khác A và B). Trên cung AC lấy điểm D (D khác A và C). Gọi H là hình chiếu vuông góc của C trên AB và E là giao điểm của BD và CH.
1, Chứng minh ADEH là tứ giác nội tiếp
2, Chứng minh rằng góc ACO = góc HCB và AB.AC = AC.AH + CB.CH
3, Trên đoạn OC lấy điểm M sao cho OM = CH. Chứng minh rằng khi C chạy trên nửa đường tròn đã cho thì M chạy trên một đường tròn cố định.

Đề thi vào lớp 10 môn Toán thành phố Đà Nẵng năm 2017

Hướng dẫn giải chi tiết “Đề thi vào lớp 10 môn Toán thành phố Đà Nẵng năm 2017”
Đề thi vào lớp 10 môn Toán thành phố Đà Nẵng năm 2017 Đề thi vào lớp 10 môn Toán thành phố Đà Nẵng năm 2017 Đề thi vào lớp 10 môn Toán thành phố Đà Nẵng năm 2017 Đề thi vào lớp 10 môn Toán thành phố Đà Nẵng năm 2017 Đề thi vào lớp 10 môn Toán thành phố Đà Nẵng năm 2017

Thảo luận cho bài: Đề thi vào lớp 10 môn Toán thành phố Đà Nẵng năm 2017