Đề thi và gợi ý môn Toán vào lớp 10 chuyên Toán Tin tại Hà Nội 2017-2018

Trong 150 phút, thí sinh sẽ phải giải 5 bài Toán với các kiến thức về giải phương trình, hệ phương trình, số nguyên…

Đề thi và gợi ý môn Toán vào lớp 10 chuyên Hà Nội
Đề thi và gợi ý môn Toán vào lớp 10 chuyên Hà Nội
Đề thi và gợi ý môn Toán vào lớp 10 chuyên Hà Nội
Đề thi và gợi ý môn Toán vào lớp 10 chuyên Hà Nội
Đề thi và gợi ý môn Toán vào lớp 10 chuyên Hà Nội
Đề thi và gợi ý môn Toán vào lớp 10 chuyên Hà Nội
Đề thi và gợi ý môn Toán vào lớp 10 chuyên Hà Nội
Đề thi và gợi ý môn Toán vào lớp 10 chuyên Hà Nội
Đề thi và gợi ý môn Toán vào lớp 10 chuyên Hà Nội
Đề thi và gợi ý môn Toán vào lớp 10 chuyên Hà Nội
Đề thi và gợi ý môn Toán vào lớp 10 chuyên Hà Nội
Đề thi và gợi ý môn Toán vào lớp 10 chuyên Hà Nội
Đề thi và gợi ý môn Toán vào lớp 10 chuyên Hà Nội
Đề thi và gợi ý môn Toán vào lớp 10 chuyên Hà Nội
Đề thi và gợi ý môn Toán vào lớp 10 chuyên Hà Nội
Đề thi và gợi ý môn Toán vào lớp 10 chuyên Hà Nội
Đề thi và gợi ý môn Toán vào lớp 10 chuyên Hà Nội

Nguồn: Tuyensinh247

Thảo luận cho bài: Đề thi và gợi ý môn Toán vào lớp 10 chuyên Toán Tin tại Hà Nội 2017-2018