Phát biểu cảm nghĩ của em về rừng

Đề bài: Em hãy viết bài văn phát biểu cảm nghĩ của em về rừng nơi em ở. Bài phát biểu cảm nghĩ về rừng thông của một học sinh ở Đà Lạt. Bài làm: Lên lớp 7, em...