Nguồn gốc sự sống

Nguồn gốc sự sống Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5 trang  139  SGK Sinh học lớp 12 ****** Bài 1: (Hướng dẫn giải bài...

Tiến hóa lớn

Tiến hóa lớn Nguồn gốc sự sống Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4 trang  135  SGK Sinh học lớp 12 ****** Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK) Giải thích quá trình tiến...

Quá trình hình thành loài (tiếp)

Quá trình hình thành loài (tiếp) Tiến hóa lớn Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5 trang  132  SGK Sinh học lớp 12 ****** Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK) Từ một...

Quá trình hình thành loài

Quá trình hình thành loài Quá trình hình thành loài (tiếp) Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4 trang  128  SGK Sinh học lớp 12 ****** Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK) Giải...

Quá trình hình thành quần thể thích nghi

Quá trình hình thành quần thể thích nghi Quá trình hình thành loài Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5 trang  122  SGK Sinh học lớp 12 ****** Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số...

Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại

Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại Quá trình hình thành quần thể thích nghi Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5 trang  117  SGK Sinh học lớp 12 ****** Bài 1: (Hướng dẫn giải...

Học thuyết LAMAC và học thuyết ĐACUYN

Học thuyết LAMAC và học thuyết ĐACUYN Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5 trang  112  SGK Sinh học lớp 12 ****** Bài 1: (Hướng dẫn giải bài...