Đáp án đề Toán vào chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội

Đáp án của TS Trần Nam Dũng – Đại học khoa học tự nhiên (Đại học quốc gia Tp HCM). Tiến sí cũng đánh giá đề thi năm nay đẹp, khá nhẹ nhàng, không đao to búa lớn nhưng cũng có những thách thức nhất định.

Đáp án đề Toán vào chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội

Đáp án đề Toán vào chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội 1

Đáp án đề Toán vào chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội-3

Đáp án đề Toán vào chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội 4

Đáp án đề Toán vào chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội 5

Đáp án đề Toán vào chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội -5

 

Thảo luận cho bài: Đáp án đề Toán vào chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội