Động vật quý hiếm

Động vật quý hiếm I – THẾ NÀO LÀ ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM ? Động vật quý hiếm là những động vật có giá trị về : thực phẩm, dược liệu, mĩ nghệ, nguyên liệu công nghệ, làm cảnh,...

Biện pháp đấu tranh sinh học

Biện pháp đấu tranh sinh học Mời các bạn học sinh tham khảo thêm: Động vật quý hiếm I – THẾ NÀO LÀ BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH SINH HỌC ? Những biện pháp đấu tranh sinh học gồm :...

Đa dạng sinh học (Tiếp)

Đa dạng sinh học (Tiếp) Mời các bạn học sinh tham khảo thêm: Biện pháp đấu tranh sinh học I – ĐA DẠNG SINH HỌC ĐỘNG VẬT Ở MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI GIỎ MÙA Số loài động vật ở...

Đa dạng sinh học

Đa dạng sinh học Mời các bạn học sinh tham khảo thêm: Đa dạng sinh học (Tiếp) I – ĐA DẠNG SINH HỌC ĐỘNG VẬT Ở MÔI TRƯỜNG ĐỚI LẠNH Ở gần địa cực khí hậu lạnh, băng đóng...

Cây phát sinh giới động vật

Cây phát sinh giới động vật Mời các bạn học sinh tham khảo thêm: Đa dạng sinh học I – BẰNG CHỨNG VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC NHÓM ĐỘNG VẬT Ngay từ đầu thê kỉ XIX. người ta...

Tiến hóa về sinh sản

Tiến hóa về sinh sản Mời các bạn học sinh tham khảo thêm: Cây phát sinh giới động vật I – SINH SẢN VÔ TÍNH Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có tế bào sinh...

Tiến hóa về tổ chức cơ thể

Tiến hóa về tổ chức cơ thể Mời các bạn học sinh tham khảo thêm: Tiến hóa về sinh sản Trong quá trình tiến hoá của động vật, các hệ cơ quan được hình thành hoàn chỉnh dần thông...

Môi trường sống và sự vận động di chuyển

Môi trường sống và sự vận động di chuyển Mời các bạn học sinh tham khảo thêm: Tiến hóa về tổ chức cơ thể I – CÁC HÌNH THỨC DI CHUYỂN Mỗi loài động vật có thể có nhiều...