Hô hấp ở động vật (tiếp)

Hô hấp ở động vật (tiếp) Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 75, 76 Câu 1. Hãy liệt kê các hình thức hô hấp của động vật ở nước và ở cạn. Trả lời: Có...

Tiêu hóa ở động vật (tiếp)

Tiêu hóa ở động vật (tiếp) Hô hấp ở động vật (tiếp) Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 70 Câu 1. Nêu sự khác nhau cơ bản về ống tiêu hóa quá trình tiêu hóa...

Quang hợp và năng suất cây trồng

Quang hợp và năng suất cây trồng Tiêu hóa ở động vật (tiếp) Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 50 Câu 1: Tại sao nói quang hợp quyết định năng suất của thực vật ?...

Quang hợp ở thực vật nhóm C3 C4 và CAM

Quang hợp ở thực vật nhóm C3 C4 và CAM Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 43 Bài 1. Nêu khái niệm và điều...

Quang hợp ở thực vật

Quang hợp ở thực vật Quang hợp ở thực vật nhóm C3 C4 và CAM Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 39 1. Quang hợp ở thực vật là gì ? Viết phương trình quang...

Dinh dưỡng ni tơ ở thực vật (tiếp)

Dinh dưỡng ni tơ ở thực vật (tiếp) Quang hợp ở thực vật Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 31 Bài 1.    Nêu các dạng ni tơ có trong đất và các dạng nitơ mà...

Vai trò của các nguyên tố khoáng (tiếp)

Vai trò của các nguyên tố khoáng (tiếp) Dinh dưỡng ni tơ ở thực vật (tiếp) I. KIẾN THỨC CƠ BẢN –    Các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu trong cây gồm các nguyên tổ đa lượng...

Dinh dưỡng ni tơ ở thực vật

Dinh dưỡng ni tơ ở thực vật Vai trò của các nguyên tố khoáng (tiếp) I. KIẾN THỨC CƠ BẢN –        Nitơ là nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu, là thành phần  không thể thay thế của nhiều hợp...