Ôn tập phần tiến hóa và sinh thái học

Ôn tập phần tiến hóa và sinh thái học Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  213  SGK Sinh học lớp 12 ****** Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK) Tiến...

Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển

Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  200  SGK Sinh học lớp 12 ******...

Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái

Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4trang  194  SGK Sinh học lớp 12 ****** Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập...

Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật

Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp) ****** Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK) Sự hiểu biết về tỉ lệ giới...