Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT chuyên Đại học Sư Phạm Hà Nội (Lần 4) – Đề 2

Đề thi thử môn Toán THPT chuyên Đại học Sư Phạm Hà Nội (Lần 4)
Mời các bạn tham khảo thêm:

Trả lời:
  • 26 – C; 27 – D; 28 – A; 29 – D; 30 – C
Câu 31 – 35:

Trả lời:
  • 31 – B; 32 – D; 33 – C; 34 – B; 35 – C
Câu 36 – 40:

Đề thi thử môn Toán THPT chuyên Đại học Sư Phạm Hà Nội (Lần 4)


Trả lời:

Đề thi thử môn Toán THPT chuyên Đại học Sư Phạm Hà Nội (Lần 4)

  • 36 – A; 37 – B; 38 – D; 39 – A; 40 – B
  • Đề thi thử môn Toán THPT chuyên Đại học Sư Phạm Hà Nội (Lần 4)

    Đề thi thử môn Toán THPT chuyên Đại học Sư Phạm Hà Nội (Lần 4)

Câu 41 – 45:

Trả lời:
  • 41 – A; 42 – A; 43 – B; 44 – B; 45 – D
  • Đề thi thử môn Toán THPT chuyên Đại học Sư Phạm Hà Nội (Lần 4)
Câu 46 – 50:

Trả lời:
  • 46 – A; 47 – C; 48 – C; 49 – B; 50 – D
  • Đề thi thử môn Toán THPT chuyên Đại học Sư Phạm Hà Nội (Lần 4)

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT chuyên Đại học Sư Phạm Hà Nội (Lần 4) – Đề 2