Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT chuyên Đại học Sư Phạm Hà Nội (Lần 4) – Đề 1

Câu 6 – 10:

Trả lời:
  • 6 – B; 7 – D; 8 – A; 9 – A; 10 – C
  • Đề thi thử môn Toán lần 4 đề 1
Câu 11 – 15:

Trả lời:
  • 11 – C; 12 – C; 13 – B; 14 – D; 15 – A
  • Đề thi thử môn Toán lần 4 đề 1
Câu 16 – 20:

Trả lời:
  • 16 – C; 17 – C; 18 – B; 19 – D; 20 – B
  • Đề thi thử môn Toán lần 4 đề 1
  • Đề thi thử môn Toán lần 4 đề 1

    Đề thi thử môn Toán lần 4 đề 1

Câu 21 – 25:

Trả lời:
  • 21 – A; 22 – A; 23 – D; 24 – A; 25 – B

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT chuyên Đại học Sư Phạm Hà Nội (Lần 4) – Đề 1