Đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán (Lần 3) – Đề 2

Câu 27:
 • C
Câu 28:
 • D
Câu 29:
 • D
Câu 30:
 • D
Câu 31:
 • A
Câu 32:
 • A
Câu 33:
 • C
Câu 34:
 • C
Câu 35:
 • C
Câu 36:
 • D
Câu 37:
 • D
Câu 38:
 • D
Câu 39:
 • C
Câu 40:
 • A
Câu 41:
 • A
Câu 42:
 • D
Câu 43:
 • C
Câu 44:
 • D
Đề thi minh họa môn Toán (Lần 3) - Đề 2

Đề thi minh họa môn Toán (Lần 3) – Đề 2

Câu 45:
 • C
Câu 46:
 • A
Câu 47:
 • B
Câu 48:
 • B
Câu 49:
 • C
Câu 50:
 • A

Thảo luận cho bài: Đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán (Lần 3) – Đề 2