Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội (Lần 3) – Đề 2

Đề thi THPT chuyên Khoa học tự nhiên (Lần 3) – Đề 2
Đề thi THPT chuyên Khoa học tự nhiên (Lần 3) – Đề 2
Xin mời các em học sinh tiếp tục làm bài Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội (Lần 3) – Đề 2 để xem kết quả của mình thế nào nhé. Chúc các em đạt được thành tích cao nhất!
Mời các bạn tham khảo thêm:
Câu 26 – 30:

Đề thi thử THPT chuyên Khoa học tự nhiên (Lần 3) – Đề 2

Đề thi thử THPT chuyên Khoa học tự nhiên (Lần 3) – Đề 2

Trả lời:
  • 26 – C; 27 – B; 28 – C; 29 – D; 30 – C
  • Đề thi thử THPT chuyên Khoa học tự nhiên (Lần 3) – Đề 2
Câu 31 – 35:Trả lời:
  • 31 – D; 32 – B; 33 – D; 34 – B; 35 – B
  • Đề thi thử THPT chuyên Khoa học tự nhiên (Lần 3) – Đề 2
Câu 36 – 40:

Đề thi thử THPT chuyên Khoa học tự nhiên (Lần 3) – Đề 2

Trả lời:

  • 36 – D; 37 – C; 38 – B; 39 – A; 40 – C
  • Đề thi thử THPT chuyên Khoa học tự nhiên (Lần 3) – Đề 2
  • Đề thi thử THPT chuyên Khoa học tự nhiên (Lần 3) – Đề 2
Câu 41 – 45:


Trả lời:
  • 41 – D; 42 – D; 43 – D; 44 – A; 45 – B
  • Đề thi thử THPT chuyên Khoa học tự nhiên (Lần 3) – Đề 2
Câu 46 – 50:

Đề thi THPT chuyên Khoa học tự nhiên (Lần 3) - Đề 2

Đề thi THPT chuyên Khoa học tự nhiên (Lần 3) – Đề 2

Trả lời:

  • 46 – D; 47 – A; 48 – B; 49 – A; 50 – B

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội (Lần 3) – Đề 2