Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán Sở GD&ĐT Thanh Hóa

Đề thi thử năm 2017 môn Toán Sở GD&ĐT Thanh Hóa
Mời các bạn học sinh tham khảo thêm:
Câu 1 – 5:

Trả lời:
 • 1 – D; 2 – D; 3 – A; 4 – B; 5 – D
Đề thi thử năm 2017 môn Toán Sở GD&ĐT Thanh Hóa

Đề thi thử năm 2017 môn Toán Sở GD&ĐT Thanh Hóa

Câu 6 – 10:

Trả lời:
 • 6 – A; 7 – D; 8 – D; 9 – A; 10 – A
Câu 11 – 15:

Trả lời:
 • 11 – C; 12 – B; 13 – C; 14 – C; 15 – B
Câu 16 – 20:

Trả lời:
 • 16 – A; 17 – C; 18 – A; 19 – A; 20 – C
Câu 21 – 25:

Trả lời:
 • 21 – D; 22 – B; 23 – B; 24 – C; 25 – B
Câu 26 – 30:

Trả lời:
 • 26 – D; 27 – D; 28 – C; 29 – C; 30 – C
Câu 31 – 35:

Trả lời:
 • 31 – D; 32 – B; 33 – C; 34 – A; 35 – D
Câu 36 – 40:

Trả lời:
 • 36 – C; 37 – B; 38 – A; 39 – A; 40 – C
Câu 41 – 45:

Trả lời:
 • 41 – A; 42 – D; 43 – B; 44 – B; 45 – D
Câu 46 – 50:

Trả lời:
 • 46 – B; 47 – A; 48 – A; 49 – A; 50 – B
 • Đề thi thử năm 2017 môn Toán Sở GD&ĐT Thanh Hóa

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán Sở GD&ĐT Thanh Hóa