Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An (Lần 3)

Đề thi thử môn Toán THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An (Lần 3)
Mời các bạn học sinh tham khảo thêm:
Câu 1 – 5:

Trả lời:
 • 1 – C; 2 – D; 3 – A; 4 – B; 5 – B
Câu 6 – 10:

Trả lời:
 • 6 – D; 7 – B; 8 – C; 9 – D; 10 – C
Đề thi thử môn Toán THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An (Lần 3)

Đề thi thử môn Toán THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An (Lần 3)

Câu 11 – 15:

Trả lời:
 • 11 – D; 12 – A; 13 – D; 14 – D; 15 – C
Câu 16 – 20:

Trả lời:
 • 16 – D; 17 – A; 18 – A; 19 – B; 20 – A
Câu 21 – 25:

Trả lời:
 • 21 – B; 22 – C; 23 – B; 24 – C; 25 – A
Câu 26 – 30:

Trả lời:
 • 26 – A; 27 – D; 28 – C; 29 – B; 30 – B
Câu 31 – 35:

Trả lời:
 • 31 – B; 32 – B; 33 – A; 34 – C; 35 – B
Câu 36 – 40:

Trả lời:
 • 36 – D; 37 – C; 38 – A; 39 – D; 40 – B
Câu 41 – 45:

Trả lời:
 • 41 -A; 42 – D; 43 – C; 44 – C; 45 – D
Câu 46 – 50:

Trả lời:
 • 46 – A; 47 – A; 48 – B; 49 – B; 50 – C
 • Đề thi thử môn Toán THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An (Lần 3)

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An (Lần 3)