Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội (Lần 3) – Đề 1

Đề thi thử THPT chuyên Khoa học tự nhiên (Lần 3) – Đề 1
Mời các bạn tham khảo thêm:
Câu 1 – 5:

Đề thi thử THPT chuyên Khoa học tự nhiên (Lần 3) – Đề 1Trả lời

Đề thi thử THPT chuyên Khoa học tự nhiên (Lần 3) – Đề 1

  • 1 – D; 2 – D; 3 – D; 4 – C; 5 – D
Câu 6 – 10:

Trả lời:
  • 6 – A; 7 – B; 8 – D; 9 – C; 10 – D
Câu 11 – 15:


Trả lời:
  • 11 – B; 12 – A; 13 – D; 14 – C; 15 – A
Câu 16 – 20:

Trả lời:
  • 16 – C; 17 – A; 18 – D; 19 – B; 20 – B
  • Đề thi thử THPT chuyên Khoa học tự nhiên (Lần 3) – Đề 1
  • Đề thi thử THPT chuyên Khoa học tự nhiên (Lần 3) - Đề 1

    Đề thi thử THPT chuyên Khoa học tự nhiên (Lần 3) – Đề 1

Câu 21 – 25:

Đề thi thử THPT chuyên Khoa học tự nhiên (Lần 3) – Đề 1
Trả lời:
  • 21 – A; 22 – C; 23 – D; 24 – C; 25 – D
  • Đề thi thử THPT chuyên Khoa học tự nhiên (Lần 3) – Đề 1

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội (Lần 3) – Đề 1