Đề thi thử môn Toán trường THPT Hàm Rồng – Thanh Hóa lần 1 – 2018

Đề thi thử môn Toán trường THPT Hàm Rồng – Thanh Hóa lần 1 – 2018
Câu 4
: Tứ diện đều ABCD số đo góc giữa hai đường thẳng AB và CD bằng:

Câu 34: Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn

Đề thi thử môn Toán trường THPT Hàm Rồng – Thanh Hóa lần 1 – 2018

Đề thi thử môn Toán trường THPT Hàm Rồng – Thanh Hóa lần 1 – 2018

Đề thi thử môn Toán trường THPT Hàm Rồng – Thanh Hóa lần 1 – 2018

Đề thi thử môn Toán trường THPT Hàm Rồng – Thanh Hóa lần 1 – 2018

Đề thi thử môn Toán trường THPT Hàm Rồng – Thanh Hóa lần 1 – 2018

Đề thi thử môn Toán trường THPT Hàm Rồng – Thanh Hóa lần 1 – 2018

Thảo luận cho bài: Đề thi thử môn Toán trường THPT Hàm Rồng – Thanh Hóa lần 1 – 2018