Unit 14 : Recreation – Sự giải trí

Unit 14 : Recreation – Sự giải trí Unit 15: Space Conquest – Cuộc chinh phục không gian GRAMMAR Paired Conjunctions (Các cặp liên từ) –   Both… and (cả … và). –   Not only/but also (không, những… mà còn)....

Unit 13: Hobbies – Sở thích

Unit 13: Hobbies – Sở thích Unit 14 : Recreation – Sự giải trí GRAMMAR A. LIÊN TỪ VẢ CÁCH SỬ DỤNG Liên từ đóng vai trò quan trọng trong tiếng Anh, đặc biệt là ngôn ngữ viết. Bởi...

Unit 12: The Asian Games – Đại hội thể thao Châu Á

Unit 12: The Asian Games – Đại hội thể thao Châu Á Unit 13: Hobbies – Sở thích READING Before you read Work with a partner. Discuss the following questions ( Làm việc với một bạn học.  Thảo luận...

Unit 11: Sources of energy – Các nguồn năng lượng

Unit 11: Sources of energy – Các nguồn năng lượng Unit 12: The Asian Games – Đại hội thể thao Châu Á READING Before you read Work in pairs. Answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Trả lời...

Unit 10: Nature in danger – Thiên nhiên đang lâm nguy

Unit 10: Nature in danger – Thiên nhiên đang lâm nguy Unit 11: Sources of energy – Các nguồn năng lượng GRAMMAR Giới từ trong mệnh đề quan hệ 1. Giới thiệu Đại từ quan hệ có thể làm...

Unit 9: The post office – Bưu điện

Unit 9: The post office – Bưu điện Unit 10: Nature in danger – Thiên nhiên đang lâm nguy Grammar Relative pronouns (Đại từ quan hệ) 1. Chức năng Đại từ quan hệ (relative pronouns) có 3 chức năng...

Unit 8: Celebrations – Lễ kỉ niệm

Unit 8: Celebrations – Lễ kỉ niệm Unit 9: The post office – Bưu điện GRAMMAR A. ĐẠI Từ ONE/ONES 1. Giới thiệu Ta dùng one cho danh từ số ít và ones cho số nhiều. Ta sử dụng...

Unit 7: World Population – Dân số thế giới

Unit 7: World Population – Dân số thế giới Unit 8: Celebrations – Lễ kỉ niệm GRAMMAR CÂU ĐIỀU KIỆN (“If” sentence) 1. Câu điều kiện loại I (The conditional sentence type I) a.   cẩu trúc Clause 1 (the...