Unit 9: The post office – Bưu điện

Unit 9: The post office – Bưu điện

Unit 10: Nature in danger – Thiên nhiên đang lâm nguy

Grammar

Relative pronouns (Đại từ quan hệ)

1. Chức năng

Đại từ quan hệ (relative pronouns) có 3 chức năng ngữ pháp chính trong một câu:

  • Thay cho một danh từ ngay trước nó làm một nhiệm vụ trong mệnh đề (clause) theo sau. liên kết mệnh đề với nhau.
  •  Đại từ quan hệ có hình thức không thay đổi dù thay cho một danh từ số ít hay số nhiều.
  • Động từ theo sau thay đổi tùy theo tiền tiến từ của đại từ quan hệ. Mệnh đề có chứa đại từ quan hệ được gọi là mệnh đề quan hệ (relative clause) hay mệnh đề tính ngữ (adjective clause). Danh từ được đại từ quan hệ thay thế gọi là tiền tiến từ antecedent) của nó.

2. Phân loại

Có 5 đại từ quan hệ chính với chức năng ngữ pháp như trong bảng sau:

Đại từ quan hệ Thay thế cho loại danh từ Nhiệm vụ trong câu
Who Chỉ người Chủ từ
Whom Chỉ người Túc từ
Which Chỉ vật Chủ từ hay túc từ
That Chi người hay chỉ vật Chủ từ hay túc từ
Whose (chỉ người) chỉ quyền sở hữu
e.g – The person who phoned me last night is my teacher.

(Người đã gọi cho tôi tối qua là giáo viên của tôi)

–   The person whom I phoned last night is my teacher.

(Người mà tôi gọi điện thoại tối qua là giáo viên của tôi!)

a. That

THAT bắt buộc dùng trong những trường hợp sau:

–   Sau những tính từ ở dạng so sánh cực cấp (superlative).

e.g: Yesterday was one of the coldest days that I have ever known.

(Hôm qua là một trong những ngày lạnh nhất mà tôi đã từng biết.)

–   Sau những cách nói mở đầu bằng “It is /was… ”

e.g: It is the teacher that is important, not the kind of school he teaches in.

(Giáo viên mới quan trọng, không phải loại trường học mà ông ấy dạy.)

–   Sau những tiền tiến từ (antecedent) vứa là người vừa là vật.

e.g: He talked brilliantly about the men and the books that interested him.

(Ông ấy đã diễn đạt xuất sắc về người đàn ông và những cuốn sách của anh ta mà ông thích.)

b. WHOSE

WHOSE thay cho một danh từ chỉ người đứng trước, chỉ quyền sở hữu đối với danh từ theo sau nó. Giữa WHOSE và danh từ theo sau không có mạo từ (article). Đôi khi WHOSE cũng được dùng thay cho danh từ chỉ vật ở trước. Trong các trường hợp khác người ta dùng OF WHICH.

e.g: – The man whose car was stolen Yesterday is my uncle.

(Người đàn ông có chiếc xe đã bị đánh cắp ngày hôm qua là chú tôi.)

–   He came in a car of which the windows were broken.

(Anh ta đến trong một chiếc xe có cửa đã bị vỡ.)

Unit 9: The post office - Bưu điện

Unit 9: The post office – Bưu điện

3. Tính chất DEFINING và NON-DEFINING

Đại từ quan hệ (relative pronouns) có thể được dùng trong những mệnh đề xác định (defining clause) hay những mệnh đề không xác định (non-defining clause). Ở một số tài liệu khác người ta còn gọi là mệnh đề hạn chế (restrictive clause) hay mệnh đề không hạn chế (non-restrietive clause).

Mệnh để xác định (defining clause) là những mệnh đề giúp làm rõ nghĩa tiền tiến từ.

Không có mệnh đề này ta không hiểu rõ nghĩa mệnh đề còn lại.

e.g: The man whom you met yesterday is a dentist.

(Người đàn ông mà bạn gặp ngày hôm qua là một nha sĩ.)

Không có mệnh đề “whom you met yesterday” ta không rõ “the man” đó là ai.

Mệnh đề không xác định (non-defining clause) là mệnh đề không làm rõ nghĩa tiền tiến từ. Không có nó mệnh để còn lại vẫn rõ nghĩa.

e.g: My father, whom you met yesterday, is a dentist.

(Cha tôi, người mà bạn gặp ngày hôm qua, là một nha sĩ.)

Không có mệnh đề “whom you met yesterday” người ta vẫn hiểu rõ mệnh đề còn lại. Nhờ có tính chất xác định và không xác định này mà ta có thể hiểu rõ nghĩa các câu sau:

e.g: (a) All the books, which had pictures in, were sent to Lan.

(Tất cả các sách, trong đó có hình ảnh họ, đã được gửi cho Lan.)

(b) All the books which had pictures in were sent to Lan.

(Tất ca các sách có hình ảnh của họ đã được gửi cho Lan.)

Ở câu (a ) người ta gửi tất cả sách cho Lan và trong sách ấy có hình ảnh của họ, ở câu (b) người ta chỉ gửi cho Lan những quyển sách có hình ảnh của họ, những quyển khác không có hình ảnh của họ không được gửi cho Lan.

READING

Before you read

Work in partner. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

1. How far is it from your house to the nearest post office?

—> The nearest post office is about 2km from my house.

2. How often do you so to the post office?

—> I often go to the post office once a month to buy Television Magazine. Sometimes I also no there to send letters to my friends in other provinces.

3. What services do you think the post office offers?

—> I think the post office offers many services such as mail and parcel service. SMS, money transfer service, press distribution, flower telegram service, telephone and fax service, phone cards and internet cards distribution, postal savings and so on.

While you read

Read the text which introduces the services provided by Thanh Ba Post Office and then do the tasks follow. (Đọc các văn bản trong đó giới thiệu các dịch vụ được cung cấp bởi Bưu điện Thanh Ba và sau đó làm các nhiệm vụ theo.)

(Mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối)

Bưu điện Thanh Ba được trang bị công nghệ tiên tiến và văn phòng phía trước rộng rãi, thoải mải. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ với một đội ngũ nhân viên được đào tạo tốt, luôn chu đáo và lịch sự với khách hàng.

Dịch vụ bưu phẩm và bưu kiện

Bạn có thể chọn gửi đường hàng không hay đường biển. Chúng tôi cũng có dịch vụ chuyển phát nhanh và bưu phẩm/ bưu kiện chuyển phát nhanh (SMS) của bạn sẽ được chuyển trong thời gian ngắn nhất có thể.

Giới hạn trọng lượng tối đa của kiện hàng là 3l.5kg. Chúng tôi cung cấp một mức giá rất cạnh tranh cho bưu kiện dưới 15kg.

Chuyển tiền nhanh

Chi cần tưởng tượng người thân của bạn đang sinh sống cách bạn hơn 1000km và bạn muốn gửi cho họ một số tiền một cách nhanh chóng. Dịch vụ chuyển tiền nhanh chóng và an toàn có thể có ích, số tiền này sẽ được gửi đến người thân của bạn trong vòng không đầy 24 giờ.

Gọi điện thoại và Fax

Bên cạnh dịch vụ cuộc gọi thoại thông thường, bưu điện của chúng tôi cung cấp dịch vụ cuộc gọi bạn bè. Dịch vụ này giúp bạn thông báo cho người nhận về thời gian và địa điểm để nhận cuộc gọi.

Nếu bạn muốn gửi một tài liệu và không muốn để mất đi định dạng ban đầu của nó, dịch vụ fax của chúng tôi sẽ giúp bạn. Truyền fax đã trở thành một hình thức rẻ và thuận tiện để truyền tài văn bản và biểu đồ từ nơi này đến nơi khác.

Phát hành báo chí

Đừng bận tâm phải đi ra ngoài sớm để mua báo hằng ngày của bạn. Chi cần đăng kí tờ báo và tạp chí yêu thích của bạn và chúng tôi sẽ phát báo tận nhà của bạn vào buổi sáng sớm.

Task 1. Circle the letter (A, B, C or D) before the word that has the opposite meaning to the italicised word. (Khoanh tròn mẫu tự (A, B,C hoặc D) trước từ có nghĩa trái với từ in nghiêng.)

1. Thanh Ba Post Office has a spacious and pleasant front office.

A. large            B. beautiful            C. cramped                 D. open

2. Our well-trained staff are always courteous to customers. .

A. helpful         B. rude                   C. friendly                  D. open

3. This speedy and secure service of transferring money can be useful.

A. rapid               B. hurried            C. careful                     D. slow

4. If you want to send a document and do not want to lose its original shape, send it by a fax machine.

A. unique           B. outdated            C. changed                  D. imaginative

1.C                 2. D            3. D               4. C

Task 2. Read the text again and then answer the following question. (Đọc các văn bản một lần nữa và sau đó trả lời các câu hỏi sau đây.)

1. What is Thanh Ba Post Office equipped with?

—> Thanh Ba Post Office is equipped with advanced technology and a spacious pretty, place for transaction.

2. What services are offered at Thanh Ba Post Office?

—> Mail and Parcel Service, Express Money Transfer, Phone Calls and Faxes, Press and Distribution and Flower Telegram Service are services at Thanh Ba Post Office.

3. According to the text, what are three different ways of send ins a letter?

—> There are four different ways of sending a letter.

4. What is the Messenger Call Service used for?

—> The Messager Call Service is used for notifying the recipient of the time and place to receive the call.

5. What will you have to do if you want to get your newspapers and magazines delivered to your house?

—> If we want to get our newspapers and magazines delivered to our house, we have to subscribe.

Task 3. Find evidence in text to support these statements. (Tìm thấy chứng cứ trong văn bản để hỗ trợ các câu nói này.)

1. You cannot make a phone call at Thanh Ba Post Office at 10 p.m.

—> The post office opens daily from 7 a.m to 9 p.m.

2. You can save money if you send a parcel which is under 15kg,

—> We offer a very competitive rate for parcels under 15kg.

3. The post office offers a special mail service which is particularly fast.

—> We also have the Express Mail Service and your EMS mail will be delivered in the shortest possible time.

4. Your relatives do not have to wait till tomorrow to get money you send them today.

—> We offer a speedy and secure service of transferring money in less than 24 hours.

After you read

Work in groups. Answer the following questions. (Làm việc theo nhóm. Trả lời những câu hỏi sau đây.)

1. In my opinion, it is Express Money Transfer. Because when you send some money to your relatives, certainly you can’t feel safe and wonder whether it arrives or not. Now with this service, you feel much safer. Your money isn’t only sent quickly but also securely.

–   The EMS is important because not only our letters but also documents are sent to the recipient the safest and most quickly.

2. I think they should expand their services such as the Internet Network and international phone calls.

SPEAKING

Task 1. Work in pairs. Act out the dialogue and then answer the question: What service is the customer using in the dialogue? (Làm việc theo cặp. Diễn kịch theo bài đối thoại và sau đó trả lời câu hỏiở  bài đối thoại khách hàng sử dụng dịch vụ gì?)

A: Excuse me!

B: Yes? What can I do for you, sir?

A: Could you help me to send this document to ray office by fax?

B: Certainly. What’s the fax number, please?

A: It’s 04.7223898.

B: OK. I’m sending it now.

A: Thank you. Oh. How much is that?

B: It’s five thousand dongs. You can see the rates on the table.

A: Yeah. I see. Here you are. Thank you.

B: You’re welcome.

What service is the customer using in the dialogue?

—> The service the customer is using is the fax service.

Task 2. Work in pairs. Make a conversation from the suggestions below, The conversation takes place at the post office between a clerk (A I and a customer (B) who wants to have a telephone line installed at home. (Làm việc theo cặp. Thực hiện một cuộc hội thoại từ những từ gợi ý dưới đây. Cuộc trò chuyện diễn ra tại bưu điện giữa một nhân viên (A) và (B) – một khách hàng muốn có một đường dây điện thoại được cài đặt tại nhà.)

A: Good morning, can I help you?

B: Yes, I want to have a telephone line installed at home.

A: OK. Where do you live?

B: I live at 67 Ngọc Ha Street. When can you install it? (When does the installation take place?)

A: We can install it one week after you have registered.

(The installation takes place one week after your registration.)

B: Can you come on Friday?

A: Yes, that’s fine. Do you have telephone yet?

B: Yeah. I have a telephone already. How much is the installation fee and monthly fee?

A: Its fee is 1.4 million dong and the monthly fee is 27 thousand dong. Can you fill in this form?

Task 3. Work in pairs. Imagine that one of you is a clerk at the post office and the other is a customer, make a dialogue for each of the following situations. (Làm việc theo cặp. Hãy tưởng tượng rằng một trong các bạn là một nhân viên tại bưu điện và người kia là một khách hàng, thực hiện cuộc đối thoại cho mỗi tình huống sau.)

1. You want to subscribe to the Lao Dong Daily for a year and have the newspaper delivered to your home every morning before 6.30. Your address is 67 Ngoc Ha Street. Hanoi.

2. Your best friend’s birthday is on 16th May. You want to use the Flower Telegram Service provided by the post office to send her a greetings card and a bunch of red roses on her birthday.

1.

A: Good morning. Can I help you?

B: I would like to subscribe to the Lao Dong daily newspaper.

A: Yes. How long would you like to subscribe to it?

B: For a year, please.

A: Where would you like to get the newspaper?

B: At home, please. I live at 67 Ngoc Ha Street.

A: OK. 67 Ngoc Ha Street.

B: Oh. can I get the newspaper every morning before 6.30?

A: Before 6.30? Well, it might be a little bit too earh. How about before 7.30?

B: OK. That’s fine. Thank you.

A: Right. Can you just fill in this form?

2.

A : Good morning. Can I help vou?

B: Yes I want to use Flower Telegram Senice. I want to send my friend a greeting cards and a bunch of red roses.

A: Yes. when would you like to send?

B: On 16th May, please.

A: Where would you like to send flowers and greetings card?

B: At her office, at 134. Hoang Hoa Tham Street.

A: OK. 134 Hoang Hoa Tham Street.

B: Oh, can she get the gift before 9.00 a.m?

A: All right. Can you fill ill this form, please?

LISTENING

Before you listen

Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

1.   Is your family on the phone? What is your phone number?

-> Yes, we have a phone at home. Our phone number is 3825528. (No. we don’t use phone.)

2. Does any member of your family have a cellphone? What make is it?

-> Yes. we have a SAMSUNG/ NOKIA cell phone. (No, we don’t have a cell phone.)

3. What do you think are the advantages and disadvantages of cellphones?

-> With a mobile phone, you can contact other people easily. You always feel close 10 your family even when you are away from home. However, you don’t have much privacy.

While you listen

You will hear some information about the development of Vietnam’s telephone system over the past few years. Listen and do the tasks that follow. (Bạn sec nghe một số thông tin về sự phát triển của hệ thống điện thoại của Việt Nam trong vài năm qua. Lắng nghe và làm nhiệm vụ tiếp theo.)

Task 1. Listen and choose the best answer A, B, C or D for the following Statements and question. (Lắng nghe và chọn câu trả lời tốt nhất A, B, C hoặc D cho các câu nói và câu hỏi sau đây.)

1. According to the passage, Vietnam ranks……………..for growth in the number of telephone subscribers.

A.6th          B.2nd            C. 30th                D. 8th

2. Vietnam is among the……… countries in the world that have more than two million telephones.

A.6                B.140              C.13                   D.30

3. In 1996, Vietnam began upgrading its………… networks.

A.mobile phone                          C.fixed telephone

B.subscribet                                D.post office

4. According to the passage, at present,……… per cent of communes across Vietnam have telephone services.

A. 90                      B. 80         C. 14                  D.93

5. Which aspect of development in Vietnam’s telecommunication is NOT mentioned in the listening passage?

A. The increase in the number of telephones.

B. The growth in the capacity of the mobile phone system, c. The change of the international telephone system.

D. The reduction in monthly telephone fees.

1. B             2.D                     3. C                    4. D           5. C

TAPESCRIPT

Over the past few years. Vietnam has qitickly developed its telephone system. Vietnam ranks second only to China for growth in the number of telephone subscribers. It is among the 30 countries in the world that have more than two million telephone subscribers.

In the early 1990s, there were only 140.000 telephones across Vietnam. At present, we have more than six million subscribers.

In 1996, Vietnam began upgrading its fixed telephone network and changing numbers from six to seven digits in Hanoi and Ho Chi Minh City as well as five to six digits in other provinces.

Five years later, the mobile phone system was upgraded to meet the growth of customer demand. Since 2000, Vietnam has reduced the price of several services, especially in the monthly fees for fixed and mobile telephones.

In the future, more attention will be paid to the rural areas. At present, 93 percent of communes across Vietnam have telephone services. A network of 6.014 communal post offices have been set up across the country.

Task 2. Listen again to answer the following questions. (Lắng nghe một lần nữa để trả lời các câu hỏi sau.)

1. According to the passase, which country has the highest growth in the number of telephone subscribers?

—> China has the highest growth in the number of telephone subscribers.

2. How many telephones were there in Vietnam in the early 1990s?

—> In the early 1990s, there were only 140.000 telephones in Vietnam.

3. How were the fixed telephone numbers changed in 1996?

—> In 1996, the fixed telephone numbers were changed from six to seven digits in Hanoi and Ho Chi Minh City as well as five to six digits in other provinces.

4. When did the change of mobile telephone numbers take place?

->  In 2001.

5. According to the passage, how many communal post offices are there in Vietnam?

—> There are 6,014 communal post offices in Vietnam.

After you listen

Work in groups. Summarise the main ideas of the listening passasge. Your summary should have the following points. (Làm việc theo nhóm. Tóm tắt những ý chính của đoạn văn vừa nghe. Tóm tắt của bạn cần phải có những điểm sau đây.)

A: Over the past few years. Vietnam telephone system has quickly developed and ranks second to China in growth telephone numbers.

B: And in 1996, Vietnam upgraded its fixed telephone network by adding one digit in telephone system throughout the country.

C: In 2002, mobile phone system was introduced and upgraded.

D: And since 2000, Vietnam has reduced the monthly telephone fees for both fixed and mobile phones.

A: In the future. Vietnam will expand the telephone networks to rural areas

Writing

Writing a letter to express satisfaction (or dissatisfaction). (Viết một bức thư bày tỏ sự hài lòng (hoặc không hài lòng).)

Task 1. Work with a partner. Imagine that you have been using some of the services provided by Thanh Ba Post Office (you have learnt about this post office in Reading section). Discuss the things that may make you satisfied (or dissatisfied) with the services there. The ideas below might be useful to you. (Task 1 Làm việc với một bạn cùng học. Hãy tưởng tượng rằng bạn đã được sử dụng một số dịch vụ Bưu điện Thanh Ba cung cấp (bạn đã học về bưu điện này trong phần Reading). Thảo luận về những điều mà có thể làm cho bạn hài lòng (không hài lòng) với các dịch vụ có. Những ý tưởng dưới đây có thể có ích cho hạn.)

–  The opening hours of the post office:

It is too early when closing at 9 p.m. It would be much better if the post office opened until 11 p.m so that customers can have access to the services.

–  The quality of the equipment:

Thanh Ba Post Office is a well-equipped and reliable address for the postal and telecommunication needs.

–  The security conditions of the post office:

The parking area of Thanh Ba Post Office is not a good and security place/ Although the parking area is large, it has no security-guards.

–  The attitude of the staff:

The staff are always helpful and polite to the customers.

Task 2. After a year in the job, the director of Thanh Ba Post Office has invited residents in the neighborhood to write letters to him describing the quality of the services they have received. Write such a letter, using the ideas you discussed in he Task I. (Sau một năm hoạt động, Giám đốc Bưu điện Thanh Ba đã mời cư dân trong khu phố viết thư cho ông ấy mô tả chất lượng của các dịch vụ mà họ đã nhận được. Viết một bức thư như vậy, bằng cách sử dụng những ý tưởng mà bạn đã thảo luận trong Task 1.)

1.

Dear Sir.

i’ve been using the services provided by Thanh Ba Post Office for years and I am writing in response to your call for customers to express their satisfaction or dissatisfaction towards the post offices services.

Like other customers. I find your post office a well-equipped and reliable address for our postal and telecommunication needs. I am impressed by your spacious place for transaction…

I know that making everyone satisfied is hard work and sometimes seems impossible. What you and your staff have done so far for the development of the post office is encouraging and this letter is written in the hope that your post office will be a better place.

Your faithfully.

Hong Hoa

2.

Dear Sir,

1 have been using the services provided by Thanh Ba Post Office for years and I am in response to your call for customers to express their satisfaction or dissatisfaction towards the post office services. Like many other customers, I find your post office a well equipped and reliable address.

Firstly, I’m impressed by your spacious place for transaction, the seats are clean. Nine telephone boxes are always available so customers do not have to wait to make their call. More interestingly. I am satisfied with the price of the services. Although the packing area is large, it has no security guards and I sometimes feel insecure when leaving my motorbike there.

And the last point I would like to comment on is the opening hours of the post office. I think it would be better if the post office opens until 11 p.m so that customers can have more access to your services. I know that you and your staff have done so far for the developmem of the post office

This letter is written in the hope that your post office will be a better place.

Yours faithfully.

Nguyen Le Ha

3.

Dear Sir,

I have been using the serrvices provided by Thanh Ba Post Office for years and I am writing in response to your call for customers to express their satisfaction or dissatisfaction towards the post office’s services.

Like any other customers. I find your post office a well-equipped and reliable address for our postal and telecommunication needs. I am impressed by your spacious place for transaction. The seats in the lobby are pretty and always clean. The fax machines are always in good working condition and my colleagues in Ho Chi Minh City have no complaints about the quality of the documents I send them.

However, there are some minor drawbacks that need mentioning here. Although the parking area is large, it has no security guards and sometimes feel insecure when leaving my motorcycle there. Moreover, it would be much better if the post office opens until 11 p.m so that customers can have more access to your services.

I know that making everyone satisfied is a hard work and sometimes seems impossible. What you and your staff have done so far for the development of the post office is encouraging and this letter is written in the hope that your post office will be a better place.

Your faith fully.

Le Hong Gam

LANGUAGE FOCUS

Exercise 1. Explain what the words below mean, using the phrases from the box.

1. (a burelar)A burelar is someone who breaks into a house to steal something.

2. (a customer) A customer is someone that buys something from a shop.

3.  (a shoplifter)A shoplifter is someone that steal from a shop.

4. (a coward) A coward is someone that is not brave.

5. (a tenant) A tenant is someone that pays rent to live in a house or a flat.

Exercise 2. Complete each sentence, using who, whom, or whose.

1.   A pacifist is a person ………..believes that all wars are wrong.

2.   An orphan is a child…………….parents are dead.

3.I don’t know the name of the woman……………I met yesterday.

4.   This school is only for children……………….first language is not English.

5.   The woman………………I wanted to see was away on holiday.

1. who         2. Whose           3. whom/ who           4. whose      5. whom/ who

Exercise 3. Join the sentences, using who, that, or which.

1. A man answered the phone. He told me you were away.

-> The man who answered the phone told me you were away.

2. A waitress served us. She was very impolite and impatient .

-> The waitress who served us was very impolite and impatient.

3. A building was destroyed in the fire. It has now been rebuilt.

-> The building which was destroyed in the fire has now been rebuilt.

4.  Some people were aưested. Thev have now been released.

-> People who were arrested have now been released.

5. A bus goes to the airport. It runs every half an hour.

-> The bus which goes to the airport runs every half an hour.

Exercise 4. Join the sentences below, using who, whose, or which.

1. Peter is studying French and German. He has never been abroad.

2. You’ve all met Michael Wood. He is visitine us for a couple of days.

3. We are moving to Manchester. Manchester is in the north-west.

4. I’ll be staying with Adrian. His brother is one of my closest friends.

5. John Bridge is one of my oldest friends. He has just gone to live in Canada

1. Peter, who has never been abroad, is studying F & G.

2. You’ve all met Michael Wood, who is visiting us for a couple of days.

3. We are moving to Manchester, which is in the north-west.

4. I’ll stay with Adrian, whose brother is one of my closest friends.

5. John Bridge, who has just gone to live in Canada, is one…

TEST YOURSELF C

I. Listening

Listening to the conversation: (Lắng nghe cuộc trò chuyện.).

1.g              2.b            3.e                   4.f           5.d       6.j

7.h             8.k             9.c                    10.a         11.i

TAPESCRIPT

R: Good morning. Father & Son Ltd. for Sales press one. For Account press two. For enquirees. please hold.

Dona: Father & Son Company, thank you for calling. This is Donna speaking. How can I help you?

Georgia: Hello, my name is Georgia King. I’d like to speak to Jon Barnes, please. Dona: Sorry. What name is that?

Georgia: It’s Georgia King speaking.

Dona: Oh. I’m afraid Mr. Barnes isn’t here at the moment. Can I take a message? Georgia: Well. I’m returning his call. He left me a message to call him.

Dona: OK. Can you hold on, please… The line’s busy ai the moment. Can you call Mr. Barnes back later?

Georsia: I’m… Can I leave a mcssage please?

Dona: Oh. just a minute. I’ll pm you through to one of his colleagues…

II. Reading

Read the passage and answer the questions. (Đọc kĩ đoạn văn và trả lời các câu hỏi.)

1. What do people in Spain and Portugal often do before midnight on New Year’s Eve?

-> They gather before midnight and select twelve grapes from a large bunch.

2.  Why do the Spanish and Portuguese people eat twelve grapes on New Year’s Eve?

-> Because the twelve grapes are symbols of the twelve months of the year.

3.  Where in the world is the New Year’s Day called No-Ruz?

-> In Iran.

4.  How long does it last ?

-> It lasts for thirteen days.

5.  What do people usually do on No-Ruz?

-> They read from the Koran, then all embrace each other and say. “May you live 100 years!”

III.    Pronunciation and Grammar

a. Have a look at these words and then listen to them.

1. glean        2. Fry            3. Thrive             4. overthrow

b. Join the sentences, using who or which.

1. The Earth is a planet. It can support life.

-> Earth is a planet which can support life.

2.  The book is about a girl. She runs away from home.

-> The book is about a girl who runs away from home.

3.  A dictionary is a book. It gives you the meanings of words.

-> A dictionary is a book which gives vou the meaning of words.

4. The man and the woman who live in flat 8 are from Scotland.

c. Matching

1.c                2.b                      3. a

IV. Writing

Read the cues and then write a paragraph on what they like and don’t like about our Tet holidays. (Đọc những gợi ý và sau đó viết một đoạn văn về những gì họ thích và không thích về Tết của chúng ta.)

Before Tet:

clean and decorate the house buy peach flowers, kumquat trees buy things: sweets, candies,…

During Tet:

cook traditional food(s) so to pagoda or church visit relatives and friends

Typical foods:

banh chung (square sticky rice cake) fruit jams

The weather:

cold and wet

Tet is one of the most important traditional holiday in our country. It celebrates the Lunar New year. Actually Tet starts on the first day of the lunar year, however people always prepare well for it in advance. The house is usually cleaned and decorated with flowers, kumquat trees or peach flowers. People usually buy sweets, candies, biscuit… and prepare traditional food: “banh chung”. In Tet holiday, people visit relatives and friends. They also go to pasodas or churchs. Children are very happy in that time because they usually receive lucky money inside red envelopes. Both children and adults take part in traditional games. People usually are polite to each other because they want to have good luck on New Year’s Day.

Tet holiday is the time people always expect in the year.

Thảo luận cho bài: Unit 9: The post office – Bưu điện