Unit 12: The Asian Games – Đại hội thể thao Châu Á

Unit 12: The Asian Games – Đại hội thể thao Châu Á

Unit 13: Hobbies – Sở thích

READING

Before you read

Work with a partner. Discuss the following questions ( Làm việc với một bạn học.  Thảo luận các câu hỏi sau:)

1. How often are the Asian Games held?

—> The Asian Games are held every four Years.

2. How many countries take part in the Asian Games?

—>  44 countries take part in the Asian Games.

3. What sports is Vietnam best at?

—>  I think bodybuilding, billiards, women’s karatedo, shooting and wushu are the best sports of Vietnam.

While you read

Đại hội Thể thao châu Á, diễn ra bốn năm một lần, được tổ chức với mục đích phát triển kiến thức liên văn hóa và tình hữu nghị trong khư vực châu Á. Trong sự kiện đa thể thao này, thanh niên từ khắp châu Á tập hợp lại với nhau để thi đấu.  Đây là một dịp sức mạnh và kĩ thuật thể thao được thử thách, tính hữu nghị và đoàn kết được xây dựng và thêm sâu sắc.

Unit 12: The Asian Games - Đại hội thể thao Châu Á

Unit 12: The Asian Games – Đại hội thể thao Châu Á

Trong năm thập kỉ lịch sử. Đại hội Thể thao châu Á đã có bước tiến trong tất cả các khía cạnh, số người tham gia ngày càng tăng. Chất lượng của các vận động viên, quan chức và trang thiết bị thể thao cũng đã được phát triển qua thời gian. Môn thể thao mới và thể thao truyền thống đã được giới thiệu và đưa thêm vào Đại hội Thế thao châu Á. Đại hội Thể thao châu Á đầu tiên đã được tổ chức tại New Delhi. Ấn Độ năm 1951 chỉ có 489 vận động viên từ 11 quốc gia đã tham gia vào Đại hội Thể thao châu Á. Sáu môn thể thao được thi đấu ở Đại hội Thể thao châu Á đầu tiên là bóng rổ, đua xe đạp, bóng đá, các môn thể thao dưới nước, điền kinh và cứ tạ. Quyền anh, bắn súng và đấu vật đã được thêm vào. Đại hội Thể thao châu Á lần 2 tại Manila, Philippines vào năm 1954, vả quần vợt bóng chuyền, bóng bàn và khúc côn cầu được thêm vào. Đại hội Thể thao châu Á lần 3 tại Tokyo, Nhật Bản vào năm 1958. Quần vợt, bóng bầu dục và xe đạp leo núi đã được giới thiệu lần đầu tiên tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 13 tại Bangkok, Thái Lan vào năm 1998.

Đại hội Thể thao châu Á 14, được tổ chức tại Busan, Hàn Quốc vào năm 2002, đã thu hút 9919 người từ 44 quốc gia tham gia. Các vận động viên thi đấu ở 38 môn thể thao khác nhau vá giành được 427 huy chương vàng. Các vận động viên Việt Nam đã tham gia vào sự kiện này với sự nhiệt tình. Nỗ lực của họ đã được đánh giá cao khi họ giành được 2 huy chương vàng ở môn thể hình và bi-a và 2 huy chương vàng khác ở karate nữ. Người ta hi vọng rằng trong tương lai gần. Việt Nam sẽ trở thành nước chủ nhà và giành được nhiều huy chương hơn trong các sự kiện thể thao.

Task 1. The words in the box all appear in the passage. Fill each blank with a suitable word. (Những từ trong khung xuất hiện trong đoạn văn. Điền vào chỗ trống một từ thích hợp.)

Effort                  appreciated                   advancing

Aquatic               enthusiasm                    facilities

1. The hotel has special facilities for disabled athletes.

2. Swimming and water skiing are both aquatic sports.

3. He never lost his enthusiasm for training athletes.

4. I will make every effort to arrive on time.

5. Our sports performances have been advancing considerably over recent years.

6. Your help was greatly appreciated.

Task 2. Scan the passage and match the following sentences. (Đọc sơ qua hoàn thành các câu sau đây.)

1.1951

2. the 2th Asian Games in Manila, the Philippines

3. 1958

4. Squash, rugby, fencing and mountain biking

5. 2002

Task 3. Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi.)

1. What is the purpose of the Asian Games?

-> The purpose of the Asian Games is to develope mtercultural knowledge and friendship within Asia.

2. How many participants took part in the 14th Asian Games?

—> There were 9,919 participants took part in the 14th Asian Games.

3. In which sport events did the Vietnamese athletes win sold medals at the Busan Games?

—> They won the gold medals in bodybuilding, billiards and women’s karatedo at the Busan Games.

After you read

Work in groups. Talk about the history of the Asian Games. (Làm việc theo nhóm. Nói về lịch sử của Đại hội Thể thao châu Á.)

SPEAKING

Task 1. Work in pairs. Ask and answer questions about the Asian Games, using the information from the fable below. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi về Đại hội Thể thao châu Á bằng cách sử dụng các thông tin từ bảng dưới đây.)

A: When and where were the 1st Asian Games?

B: They were held in 1951 in India.

A: How many countries took part in the Games?

B: Eleven countries took part in the Games.

A: How many sports were there at the Games?

B: There were six sports at the Games.

Task 2. Work in groups. Take turns to talk about the sports results of the Vietnamese athletes at 14th Asian Games. (Làm việc theo nhóm. Thay phiên nhau nói về kết quả thể thao của các vận động viên Việt Nam tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 14.)

  • In bodybuilding, the Vietnamese athletes won one sold medal and one bronze medal.
  • In billiards, the Vietnamese athletes won one gold medal and one silver medal.
  • In karatedo, the Vietnamese athletes won two gold medals and one bronze medal.
  • In shooting, the Vietnamese athletes won one bronze medal.
  • In wushu, the Vietnamese athletes won one silver medal and one bronze medal.

* Talk about the sports results of the Vietnamese athletes at 15lh Asian Games in Doha, Qatar.

LISTENING

Before you listen

Work with a partner. Look at the pictures and answer the questions. (Làm việc với một bạn học. Nhìn vào hình ảnh và trả lời các câu hỏi.)

1. What are the names of these sports?

2. Have you ever watched sports like these on television?

3. Which sport(s) do you like best? Why?

While you listen

Task 1. Listen and choose the best answer A, B, C or D for the following sentences. (Lắng nghe và chọn câu trả lời tốt nhất A, B, C hoặc D cho các câu sau đây.)

1. Yuko won the gold medal in women’s swimming. She set a new world record time of……

A. 200 seconds                         C. 1 minute 58 seconds

B. 1 minute 38 seconds            D. 1 minute 48 seconds

2.  Lily got an average of……………points in her gymnastics event.

A. 9.5                B. 5.9               C. 15             D. 5

3. Lee Bong-ju jumped ……………..and he won the gold medal in men’s long jump.

A. 8.5 m                    B. 8.9 m              C. 9.8 m                D. 18 m

4. The bar that Vichai had to jump over was at……………..

A. 3.2m               B. 2.3 m               C. 2.0 m               D. 2.5 m

5. Which of the following sports events was NOT mentioned in the report?

A. swimming                    C. long and high jumps

B. gymnastics.                   D. weightlifting

1. C              2. A             3. B              4. B             5. D

TAPESCRIPT

Good evening. It’s 10.15 and it’s time for “The Asian Games Report”. It’s the 3rd day of the Games. Well, today’s most important event was the women’s 200 metre freestyle. The Japanese, Yuko was first and got the gold medal. She made a new world record time of 1 minute 58 seconds. The Japanese athletes won two sold medals yesterday, and three the day before, so in the first three days they’ve won six sold medals.

…. Here were in the Gymnasium. Lily, the Chinese gymnast, has just finished her display. She’s got an average of 9.5 points. That’s the best score today! Lily’s won the gold medal!

… And this is Lee Bong-ju coming from Korea. This is the second time he competed in the long jump at the Asian Games. Last time, he jumped 8.5 metres. Today he’s won a gold medal for men’s long jump. He jumped 8.9 metres.

.. Now we’re waiting for the last high jumper. Vichai eoming from Thailand, he bar is at 2.30 metres and… it seems too high for him. Vichai has just jumped!

…Oh! He’s crashed into the bar! He’s landing. The bar has fallen too. He’s getting up and walking away. But he’s very disappointed.

Task 2. Listen again and answer the following questions. (Lắng nghe một lần nữa và trả lời các câu hỏi sau đây.)

1. What time was “The Asian Games Report” programme?

—> 10.15 p.m.

2. How many gold medals have the Japanese athletes won in the first three days?

—> 6 gold medals.

3.How many times has Lee Bong-ju competed in the long jump?

—> 2 times.

4. What was the last sports event mentioned in the report?

—> High jump.

5. How was Vichai after he finished his performance?

—> He was very disappointed.

After you listen

Work in groups. Talk about a famous athlete you know. (Làm việc theo nhóm. Nói về một vận động viên nổi tiếng mà bạn biết.)

Be ready to talk about:

  • His/ her life.
  • His/ her achievenients (for example, how many medals has he/ she won?)
  • What you like about him/ her?

Golfing genius

Tiger Woods was born on 30th December 1975 in Califortia, USA, of mixed heritage: he describes himself as quarter black, a quarter Thai, a quarter Chinese, an eighth white and an eighth American Indian. His father, Earl Woods, named him Tiger as his friend’s name who saved his life in the Vietnam war.

He was only nine months old when he started to play golf and play his first game at 1.5 years old. His father was first teacher.

At the age of eight, he won a tournament and five more before he was 16. On 08-4-2011. Tiger Woods made golf history. He became the first golfer to win all four major-the most important toumaments-within the same year.

He helps to make golf more popular with all ages and levels, and people agree that he is probably the greatest golfer of all time. Certainly, he is already one of the richest.

He now earns more than $50.000.000 a year. He has a $100 million deal with Nike and also American Express, Buick Rolexand Wheaties.

What advice would he give prospective parents of golf champions? “Do not force kids into sports. It has to be fun”.

The best advice he ever got/ from his dad is: “Always be yourself”.

WRITING

Suppose Vietnam is going to host the coming Asian Games. Write a paragraph of about 120 words to describe the preparations for the Games. (Giả sử Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao châu Á sắp tới. Viết một đoạn văn khoảng 120 từ để mô tả việc chuẩn bị cho Đại hội Thể thao châu Á.)

To prepare for the coming Asian Games, we have a lot of things to do. First of all, we will build one more National Stadium, some sports buildings and car parks. The National Sports Centers and local stadiums are not in good condition, so they need to be upgraded. And we will Widen the training areas, roads and sports buildings. Then we have to equip all hotels and guest houses with modern facilities to welcome foreign athletes and visitors. These hotels should also have special services for disable athletes. It is necessary to promote and advertise all the preparations for the Asian Games on the radio and T.V. Finally, we need to recruit volunteers to serve the Games. These people should be university teachers and students with good English. One more important thing is that we have to hold a competition to choose an official song for welcoming the Asian Games.

LANGUAGE FOCUS

Exercise 1. Complete each of the following sentences, using a suitable sentence in the box to make a relative clause without a relative pronoun.

1. Have you found the bike you lost?

2. Most of the classmates he invited to the birthday party couldn’t come.

3. The short stories John told were very funny.

4. The dictionary I bought yesterday is expensive, but very interesting.

5. I  didn’t like the man we met this morning.

6. The beef we had for lunch was really delicious.

Exercise 3. Tick (V) the sentences in which the relative pronoun can be omitted.

1. Are these the keys that you are looking for?

2. The girl who we are going to see is from Britain.                     V

3. He works for a company that makes cars.

4. What was the name of the man who you met yesterday?        V

5.  The table that was broken has now been repaired.

6. Do you know the girl who he is talking to.                                V

7. This is the novel thal I’ve been expecting.

Thảo luận cho bài: Unit 12: The Asian Games – Đại hội thể thao Châu Á