Đề thi thử Toán trường THPT Quảng Xương 1 – Thanh Hóa lần 2 – 2018

Một số câu hỏi xuất hiện trong đề thi:

Câu 12: Số cách chia 8 đồ vật khác nhau cho 3 người sao cho có một người được 2 đồ vật và 2 người còn lại mỗi người được 3 đồ vật là:

Câu 27: Hàm số nào dưới đây có đúng một điểm cực trị:

 

Đề thi thử Toán trường THPT Quảng Xương 1 – Thanh Hóa lần 2 – 2018

Đề thi thử Toán trường THPT Quảng Xương 1 – Thanh Hóa lần 2 – 2018

Đề thi thử Toán trường THPT Quảng Xương 1 – Thanh Hóa lần 2 – 2018

Đề thi thử Toán trường THPT Quảng Xương 1 – Thanh Hóa lần 2 – 2018

Đề thi thử Toán trường THPT Quảng Xương 1 – Thanh Hóa lần 2 – 2018

Đề thi thử Toán trường THPT Quảng Xương 1 – Thanh Hóa lần 2 – 2018

Đề thi thử Toán trường THPT Quảng Xương 1 – Thanh Hóa lần 2 – 2018

Thảo luận cho bài: Đề thi thử Toán trường THPT Quảng Xương 1 – Thanh Hóa lần 2 – 2018