Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT Lý Chính Thắng, Hà Tĩnh

Đề thi thử môn Toán THPT Lý Chính Thắng
Mời các bạn tham khảo thêm:
Câu 1- 5:

Trả lời:
 • 1 – D; 2 – D; 3 – C; 4 – D; 5 – D
Câu 6 – 10:

Trả lời:
 • 6 – B; 7 – D; 8 – B; 9 – B; 10 – B
Câu 11 – 15:

Trả lời:
 • 11 – A; 12 – B; 13 – B; 14 – A; 15 – A
Câu 16 – 20:

Trả lời:
 • 16 – D; 17 – D; 18 – C; 19 – D; 20 – C
Câu 21 – 25:

Trả lời:
 • 21 – C; 22 – C; 23 – C; 24 – D; 25 – C
Câu 26 – 30:

Trả lời:
 • 26 – A; 27 – D; 28 – A; 29 – C; 30 – A
Câu 31 – 35:

Trả lời:
 • 31 – C; 32 – B; 33 – A; 34 – B; 35 – A
 • Đề thi thử môn Toán THPT Lý Chính Thắng

  Đề thi thử môn Toán THPT Lý Chính Thắng

Câu 36 – 40:

Trả lời:
 • 36 – ;C 37 – A; 38 – D; 39 – D; 40 – B
Câu 41 – 45:

Trả lời:
 • 41 – A; 42 – C; 43 – C; 44 – B; 45 – A
Câu 46 – 50:

Trả lời:
 • 46 – C; 47 – A; 48 – B; 49 – C; 50 – B

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT Lý Chính Thắng, Hà Tĩnh