Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng (Lần 2)

Đề thi thử môn Toán THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng (Lần 2)
Câu 1:
 • C
Câu 2:
 • D
Câu 3:
Đề thi thử môn Toán THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng (Lần 2)

Đề thi thử môn Toán THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng (Lần 2)

 • C
Câu 4:
 • D
Câu 5:
 • B
Câu 6:
 • A
Câu 7:
 • C
Câu 8:
 • B
Câu 9:
 • C
Câu 10:
 • A
Câu 11:
 • B
Câu 12:
 • A
Câu 13:
 • B
Câu 14:
 • C
Câu 15:
 • A
Câu 16:
 • A
Câu 17:
 • B
Câu 18:
 • B
Câu 19:
 • D
Câu 20:
 • D
Câu 21:
 • C
Câu 22:
 • C
Câu 23:
 • A
Câu 24:
 • A
Câu 25:
 • D
Câu 26:
 • B
Câu 27:
 • C
Câu 28:
 • D
Câu 29:
 • D
Câu 30:
 • A
Câu 31:
 • C
Câu 32:
 • B
Câu 33:
 • B
Câu 34:
 • A
Câu 35:
 • B
Câu 36:
 • B
Câu 37:
 • A
Câu 38:
 • D
Câu 39:
 • C
Câu 40:
 • C
Câu 41:
 • A
Câu 42:
 • C
Câu 43:
 • D
Câu 44:
 • D
Câu 45:
 • B
Câu 46:
 • A
Câu 47:
 • C
Câu 48:
 • D
Câu 49:
 • D
Câu 50:
 • D
 • Đề thi thử môn Toán THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng (Lần 2)

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng (Lần 2)