Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội (Lần 4) – Đề 1

Đề thi thử môn Toán THPT chuyên Khoa học tự nhiên (Lần 4) – Đề 1
Mời các bạn tham khảo thêm bài:
Câu 1 – 5:
Trả lời:
 • 1 – B; 2 – A; 3 – C; 4 – B; 5 – D
Đề thi thử môn Toán THPT chuyên Khoa học tự nhiên (Lần 4) - Đề 1

Đề thi thử môn Toán THPT chuyên Khoa học tự nhiên (Lần 4) – Đề 1

Câu 6 – 10:

Trả lời:
 • 6 – B; 7 – A; 8 – B; 9 – D; 10 – C
Câu 11 – 15:

Trả lời:
 • 11 – D; 12 – C; 13 – C; 14 – D; 15 – C
Câu 16 – 20:

Trả lời:
 • 16 – D; 17 – B; 18 – A; 19 – D; 20 – A
Câu 21 – 25:

Trả lời:
 • 21 – B; 22 – C; 23 – A; 24 – C; 25 – B
 • Đề thi thử môn Toán THPT chuyên Khoa học tự nhiên (Lần 4) – Đề 1
 • Câu 26 – 30:

  Trả lời:
  • 26 – A; 27 – C; 28 – B; 29 – D; 30 – D
  Câu 31 – 35:

  Trả lời:
  • 31 – A; 32 – A; 33 – B; 34 – D; 35 – D
  Câu 36 – 40:

  Trả lời:
  • 36 – C; 37 – D; 38 – D; 39 – D; 40 – B
  Câu 41 – 45:

  Trả lời:
  • 41 – D; 42 – C; 43 – A; 44 – B; 45 – D
  Câu 46 – 50:

  Trả lời:
  • 46 – A; 47 – D; 48 – B; 49 – C; 50 – B

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội (Lần 4) – Đề 1