Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT chuyên Quốc học Huế (Lần 2)

Đề thi thử môn Toán THPT chuyên Quốc học Huế (Lần 2)
Mời các bạn tham khảo thêm bài:
Câu 1 – 5:
Đề thi thử môn Toán THPT chuyên Quốc học Huế (Lần 2)

Đề thi thử môn Toán THPT chuyên Quốc học Huế (Lần 2)

Trả lời:
 • 1 – B; 2 – B; 3 – D; 4 – B; 5 – D
Câu 6 – 10:

Trả lời:
 • 6 – C; 7 – C; 8 – B; 9 – A; 10 – B
Câu 11 – 15:

Trả lời:
 • 11 – B; 12 – B; 13 – B; 14 – C; 15 – A
Câu 16 – 20:

Trả lời:
 • 16 – D; 17 – C; 18 – D; 19 – C; 20 – B
Câu 21 – 25:

Trả lời:
 • 21 – B; 22 – A; 23 – D; 24 – D; 25 – A
Câu 26 – 30:

Trả lời:
 • 26 – D; 27 – A; 28 – D; 29 – C; 30 – C
Câu 31 – 35:

Trả lời:
 • 31 – C; 32 – C; 33 – A; 34 – D; 35 – D
Câu 36 – 40:

Trả lời:
 • 36 – C; 37 – D; 38 – A; 39 – A; 40 – C
Câu 41 – 45:

Trả lời:
 • 41 – A; 42 – A; 43 – B; 44 – D; 45 – D
Câu 46 – 50:

Trả lời:
 • 46 – A; 47 – D; 48 – C; 49 – A; 50 – B
 • Đề thi thử môn Toán THPT chuyên Quốc học Huế (Lần 2)

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT chuyên Quốc học Huế (Lần 2)