Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội (Lần 2) – Đề 1

Đề thi thử  môn Toán THPT chuyên Khoa học tự nhiên (Lần 2) – Đề 1
Mời các bạn tham khảo thêm bài:
Câu 1 – 5:

Trả lời:
 • 1 – A; 2 – A; 3 – C; 4 – B; 5 – D
Câu 6 – 10:
Trả lời:
 • 6 – B; 7 – C; 8 – D; 9 – A; 10 – A
Đề thi thử môn Toán THPT chuyên Khoa học tự nhiên (Lần 2) - Đề 1

Đề thi thử môn Toán THPT chuyên Khoa học tự nhiên (Lần 2) – Đề 1

Câu 11 – 15:

Trả lời:
 • 11 – B; 12 – B; 13 – C; 14 – D; 15 – A
Câu 16 – 20:

Trả lời:
 • 16 – A; 17 – A; 18 – B; 19 – A; 20 – C
Câu 21 – 25:

Trả lời:
 • 21 – B; 22 – A; 23 – B; 24 – C; 25 – C
 • Đề thi thử môn Toán THPT chuyên Khoa học tự nhiên (Lần 2) – Đề 1
 • Câu 1 – 5:

  Trả lời:
  • 1 – C; 2 – A; 3 – D; 4 – C; 5 – B
  Câu 6 – 10:

  Trả lời:
  • 6 – B; 7 – D; 8 – C; 9 – C; 10 – A
  Câu 11 – 15:

  Trả lời:
  • 11 – A; 12 – B; 13 – B; 14 – C; 15 – D
  Câu 16 – 20:

  Trả lời:
  • 16 – D; 17 – C; 18 – A; 19 – D; 20 – B
  Câu 21 – 25:

  Trả lời:
  • 21 – C; 22 – D; 23 – A; 24 – D; 25 – B
  Câu 26 – 30:

  Trả lời:

  26 – A; 27 – B; 28 – D; 29 – B; 30 – C

  Câu 31 – 35:

  Trả lời:
  • 31 – B; 32 – D; 33 – A; 34 – A; 35 – C
  Câu 36 – 40:

  Trả lời:
  • 36 – C; 37 – B; 38 – A; 39 – A; 40 – D
  Câu 41 – 45:

  Trả lời:
  • 41 – B; 42 – C; 43 – C; 44 – A; 45 – B
  Câu 46 – 50:

  Trả lời:
  • 46 – A; 47 – D; 48 – A; 49 – B; 50 – D

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội (Lần 2) – Đề 1