Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội (Lần 2) – Đề 2

Đề thi thử môn Toán THPT chuyên Khoa học tự nhiên (Lần 2) – Đề 2
Mời các bạn tham khảo thêm bài:
Câu 26 – 30:
Trả lời:
 • 26 – A; 27 – C; 28 – B; 29 – D; 30 – D
Đề thi thử môn Toán THPT chuyên Khoa học tự nhiên (Lần 2) - Đề 2

Đề thi thử môn Toán THPT chuyên Khoa học tự nhiên (Lần 2) – Đề 2

Câu 31 – 35:

Trả lời:
 • 31 – A; 32 – A; 33 – B; 34 – D; 35 – D
Câu 36 – 40:

Trả lời:
 • 36 – C; 37 – D; 38 – D; 39 – D; 40 – B
Câu 41 – 45:

Trả lời:
 • 41 – D; 42 – C; 43 – A; 44 – B; 45 – D
Câu 46 – 50:

Trả lời:
 • 46 – A; 47 – D; 48 – B; 49 – C; 50 – B
 • Đề thi thử môn Toán THPT chuyên Khoa học tự nhiên (Lần 2) – Đề 2
 • Câu 1 – 5:

  Trả lời:
  • 1 – B; 2 – B; 3 – D; 4 – B; 5 – D
  Câu 6 – 10:

  Trả lời:
  • 6 – C; 7 – C; 8 – B; 9 – A; 10 – B
  Câu 11 – 15:

  Trả lời:
  • 11 – B; 12 – B; 13 – B; 14 – C; 15 – A
  Câu 16 – 20:

  Trả lời:
  • 16 – D; 17 – C; 18 – D; 19 – C; 20 – B
  Câu 21 – 25:

  Trả lời:
  • 21 – B; 22 – A; 23 – D; 24 – D; 25 – A
  Câu 26 – 30:

  Trả lời:
  • 26 – D; 27 – A; 28 – D; 29 – C; 30 – C
  Câu 31 – 35:

  Trả lời:
  • 31 – C; 32 – C; 33 – A; 34 – D; 35 – D
  Câu 36 – 40:

  Trả lời:
  • 36 – C; 37 – D; 38 – A; 39 – A; 40 – C
  Câu 41 – 45:

  Trả lời:
  • 41 – A; 42 – A; 43 – B; 44 – D; 45 – D
  Câu 46 – 50:

  Trả lời:
  • 46 – A; 47 – D; 48 – C; 49 – A; 50 – B

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội (Lần 2) – Đề 2