Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán Sở GD&ĐT Quảng Ninh

Đề thi thử môn Toán Sở GD&ĐT Quảng Ninh
Mời các bạn tham khảo thêm:
Câu 1 – 5:

Trả lời:
 • 1 – D; 2 – B; 3 – D; 4 – D; 5 – B
Câu 6 – 10:

Trả lời:
 • 6 – D; 7 – A; 8 – D; 9 – C; 10 – B
Câu 11 – 15:

Trả lời:
 • 11 – D; 12 – A; 13 – D; 14 – C; 15 – A
Câu 16 – 20:

Trả lời:
 • 16 – A; 17 – C; 18 – C; 19 – A; 20 – D
Câu 21 – 25:

Trả lời:
 • 21 – D; 22 – B; 23 – B; 24 – B; 25 – B
Câu 26 – 30:

Trả lời:
 • 26 – B; 27 – C; 28 – A; 29 – A; 30 – B
Câu 31 – 35:

Trả lời:
 • 31 – C; 32 – B; 33 – C; 34 – C; 35 – D
Câu 36 – 40:

Trả lời:
 • 36 – D; 37 – C; 38 – B; 39 – C; 40 – C
Câu 41 – 45:

Trả lời:
 • 41 – B; 42 – A; 43 – B; 44 – A; 45 – A
 • Đề thi thử môn Toán Sở GD&ĐT Quảng Ninh
Câu 46 – 50:


Trả lời:
 • 46 – A; 47 – D; 48 – D; 49 – D; 50 – B
 • Đề thi thử môn Toán Sở GD&ĐT Quảng Ninh

  Đề thi thử môn Toán Sở GD&ĐT Quảng Ninh

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán Sở GD&ĐT Quảng Ninh