Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT Hà Huy Tập, Hà Tĩnh (Lần 1)

Đề thi thử môn Toán trường THPT Hà Huy Tập (Lần 1)
Mời các bạn tham khảo thêm:
Câu 1 – 5:

Trả lời:
1 – B; 2 – C; 3 – B; 4 – C; 5 – B
Câu 6 – 10:

Trả lời:
 6 – B; 7 – A; 8 – D; 9 – C; 10 – D

Đề thi thử môn Toán trường THPT Hà Huy Tập (Lần 1)

Câu 11 – 15:

Trả lời:
 11 – D; 12 – B; 13 – B; 14 – A; 15 – A
Câu 16 -20:

Trả lời:
16 – A; 17 – C; 18 – D; 19 – D; 20 – D
Câu 21 – 25:

Trả lời:
21 – B; 22 – A; 23 – A; 24 – A; 25 – D
Câu 26 – 30:


Trả lời:
 26 – D; 27 – D; 28 – A; 29 – C; 30 – B
Câu 31 – 35:

Trả lời:
 31 – B; 32 – C; 33 – C; 34 – D; 35 – A
Đề thi thử môn Toán trường THPT Hà Huy Tập (Lần 1)

Đề thi thử môn Toán trường THPT Hà Huy Tập (Lần 1)

Câu 36 – 40:

Trả lời:
 36 – A; 37 – A; 38 – C; 39 – A; 40 – D
Câu 41 – 45:


Trả lời:
 41 – A; 42 – B; 43 – B; 44 – C; 45 – A

Đề thi thử môn Toán trường THPT Hà Huy Tập (Lần 1)

Câu 46 – 50:


Trả lời:
 46 – B; 47 – B; 48 – C; 49 – B; 50 – A

Đề thi thử môn Toán trường THPT Hà Huy Tập (Lần 1)

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT Hà Huy Tập, Hà Tĩnh (Lần 1)