Đề thi môn Giáo dục công dân THPT Quốc Gia 2017

Đề thi môn Giáo dục công dân THPT Quốc Gia 2017

Một số câu hỏi xuất hiện trong đề thi

Câu 81: Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng:
A: quy ước cộng đồng
B: quyền lực nhà nước
C: thể chế chính trị
D: sức mạnh tập thể
Câu 82: Việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của người khác chỉ được thực hiện theo:
A: yêu cầu của bưu điện
B: quy định của pháp luật
C: đề xuất của người gửi
D: kiến nghị của người nhận
Câu 83: Công dân tham gia quản lí nhà nước và xã hội là thực hiện hình thức dân chủ:
A: trực tiếp
B: gián tiếp
C: chuyên chế
D: đại diện

Thảo luận cho bài: Đề thi môn Giáo dục công dân THPT Quốc Gia 2017