Đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD trường Phan Đình Phùng năm 2018

Đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD trường Phan Đình Phùng năm 2018 – Lần 1
Thời gian làm bài: 50 phút

Một số câu hỏi xuất hiện trong đề thi:

Câu 1: Yếu tố nào dưới đây giữ vai trò quan trọng và quyết định nhất trong quá trình sản xuất>
A: Sức lao động
B: Đối lượng lao động
C: Tư liệu lao động
D: Máy móc hiện đại

Câu 2: Dựa vào quyền tự do kinh doanh, em hãy cho biết khẳng định nào sau đây đúng?
A: Mọi công dân đều có quyền kinh doanh
B: Chỉ có những người có tiền mới có quyền kinh doanh
C: Mọi công dân đủ 21 tuổi trở lên mới có quyền kinh doanh
D: Tất cả mọi người đều có quyền kinh doanh

Câu 3: Những hoạt động có mục đích, làm cho các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống và trở thành hành vi hợp pháp của công dân thuộc nội dung nào dưới đây?
A: Xây dựng pháp luật
B: Ban hành pháp luật
C: Phổ biến pháp luật
D: hực hiện pháp luật

Câu 4: Hành vi nào dưới đây thể hiện hình thức sử dụng pháp luật?
A: Anh A bán chiếc xe máy mà anh là chủ sở hữu
B: Bạn M tự ý sử dụng máy tính của bạn cùng lớp
C: Bạn C mượn sách của bạn A nhưng không giữ gìn, bảo quản
D: Anh K lấy trộm tiền của chị M khi chị không cảnh giác

Câu 5: Khi cầu tăng lên, sản xuất mở rộng dẫn đến cung tăng là nội dung của biểu hiện nào trong quan hệ cung-cầu?
A: Thị trường chi phối cung-cầu
B: Cung-cầu tác động lẫn nhau
C: Cung-cầu ảnh hưởng đến giá cả
D: Giá cả ảnh hưởng đến cung-cầu

Đề thi chi tiết

Đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD trường Phan Đình Phùng năm 2018 Đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD trường Phan Đình Phùng năm 2018 Đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD trường Phan Đình Phùng năm 2018Đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD trường Phan Đình Phùng năm 2018

Đáp án “Đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD trường Phan Đình Phùng năm 2018”

Đáp án "Đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD trường Phan Đình Phùng năm 2018"

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD trường Phan Đình Phùng năm 2018