Đề thi tập huấn THPT Quốc gia Sở GD-ĐT Bắc Ninh năm 2018

Đề thi tập huấn THPT Quốc gia Sở GD-ĐT Bắc Ninh năm 2018
Năm học: 2017-2018
Thời gian làm bài: 50 phút
40 câu hỏi trắc nghiệm

Câu 81: Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ giữa vợ, chồng và giữa các thành viên trong gia đình trên cơ sở nguyên tắc dân chủ, công bằng, tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử trong các mối quan hệ ở phạm vi gia đình và xã hội là nội dung của quyền nào dưới đây?
A: Bình đẳng giữa cha mẹ và các con
B: Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình
C: Bình đẳng giữa anh, chị, em trong gia đình
D: Bình đẳng giữa vợ và chồng

Câu 82: Vì sao sự nghiệp giá dục – đào tạo nước ta được coi là quốc sách hàng đầu?
A: Có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn, truyền bá văn minh
B: Là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy CNH- HĐH
C: Là điều kiện quan trọng để phát triển đất nước
D: Là điều kiện phát huy quyền lực

Câu 83: Chính sách giao đất, giao rừng của Nhà nước cho nhân dân để thực hiện mục đích nào dưới đây?
A: Chấm dứt tình trạng khai thác rừng bừa bãi
B: Mở rộng diện tích rừng
C: Quản lí, bảo vệ và phát triển rừng hiệu quả
D: Sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên rừng

Câu 84: Ý kiến nào sau đây không đúng về các yếu tố tác động đến cầu?
A: Cầu về hàng hóa, dịch vụ phụ thuộc vào dân số
B: Trình độ dân trí ảnh hưởng trực tiếp đến cầu
C: Cầu phụ thuộc vào thu nhập
D: Giá cả của các hàng hóa bổ sung, hàng hóa thay thế ảnh hưởng đến cầu.

Đề thi tập huấn THPT Quốc gia Sở GD-ĐT Bắc Ninh năm 2018 Đề thi tập huấn THPT Quốc gia Sở GD-ĐT Bắc Ninh năm 2018 Đề thi tập huấn THPT Quốc gia Sở GD-ĐT Bắc Ninh năm 2018 Đề thi tập huấn THPT Quốc gia Sở GD-ĐT Bắc Ninh năm 2018

Đáp án “Đề thi tập huấn THPT Quốc gia Sở GD-ĐT Bắc Ninh năm 2018”

Đề thi tập huấn THPT Quốc gia Sở GD-ĐT Bắc Ninh năm 2018

Thảo luận cho bài: Đề thi tập huấn THPT Quốc gia Sở GD-ĐT Bắc Ninh năm 2018