Chương I: Bài tập số lần đi qua vị trí li độ x cho trước trong dao động điều hòa

Bài tập số lần đi qua vị trí li độ x cho trước trong dao động điều hòa

Chương I: Bài tập xác định quãng đường đi được, vận tốc trung bình trong dao động điều hòa.

Bài tập số lần đi qua vị trí li độ x cho trước trong dao động điều hòa, vật lý lớp 12 chương dao động cơ ôn thi quốc gia.

I/ Tóm tắt lý thuyết

II/ Bài tập số lần đi qua vị trí li độ x cho trước trong dao động điều hòa
Bài tập 1. Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 6cos(4πt + π/6)cm. Thời điểm đầu tiên vật qua vị trí x = 3cm theo chiều âm kể từ lúc vật bắt đầu dao động là
A. 1/24s
B. 3/8s
C. 1/12s
D. 1/8s

Chương I: Bài tập số lần đi qua vị trí li độ x cho trước trong dao động điều hòa

Chương I: Bài tập số lần đi qua vị trí li độ x cho trước trong dao động điều hòa

Bài tập 2. Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 6cos(4πt + π/6)cm. Thời điểm đầu tiên vật qua vị trí x = 3cm theo chiều dương kể từ lúc vật bắt đầu dao động là
A. 1/24s
B. 3/8s
C. 1/12s
D. 1/8s

Bài tập số lần đi qua vị trí li độ x cho trước trong dao động điều hòa

Bài tập số lần đi qua vị trí li độ x cho trước trong dao động điều hòa

Bài tập 3. Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 6cos(4πt + π/6)cm. Thời điểm vật qua vị trí x = 3cm lần thứ 5 kể từ lúc vật bắt đầu dao động là
A. 25/24s
B. 3/8s
C. 1/12s
D. 1/8s

Bài tập số lần đi qua vị trí li độ x cho trước trong dao động điều hòa

Bài tập 4. Một vật dao động điều hòa với x = 8cos(2πt – π/6) cm. Thời điểm thứ 2014 vật qua vị trí có v = -8π cm/s
A. 1005,5s
B. 1005s
C. 2012s
D. 1006,5s

Bài tập số lần đi qua vị trí li độ x cho trước trong dao động điều hòa

Bài tập 5. Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 10cos(2πt – π/3)cm. Thời điểm thứ 2013 vật qua vị trí x = -5√2 cm
A. 24157/24s
B. 12061/24s
C. 24157/24s
D. Đáp án khác

Bài tập số lần đi qua vị trí li độ x cho trước trong dao động điều hòa

Bài tập 6. Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 12cos(2πt + π/3)cm. Thời điểm thứ nhất vật qua vị trí có động năng bằng thế năng
A. 5/24s
B. 1/24s
C. 3/13s
D. 1s

Bài tập số lần đi qua vị trí li độ x cho trước trong dao động điều hòa

Bài tập 7. Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 8cos(2πt – π/6)cm. Thời điểm thứ 2015 vật qua vị trí có vận tốc v = -8π cm/s là
A. 1007,33s
B. 1004,5s
C. 1005s
D. 1004s

Bài tập số lần đi qua vị trí li độ x cho trước trong dao động điều hòa

Bài tập 8. Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 8cos(πt – π/4)cm. Thời điểm thứ 2010 vật qua vị trí có động năng bằng 3 lần thế năng.
A. 12059/12s
B. 12059/24s
C. 12059/48s
D. 12059/6s

Bài tập số lần đi qua vị trí li độ x cho trước trong dao động điều hòa

Bài tập 9. Cho vật dao động điều hòa theo phương trình x = 10cos(2πt + π/6)cm. Số lần vật đi qua vị trí x = -5cm trong 2,25s đầu tiên
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7

Bài tập số lần đi qua vị trí li độ x cho trước trong dao động điều hòa

Bài tập 10. Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 3sin(5πt +π/6) (cm;s). Trong một giây đầu tiên từ thời điểm t = 0, chất điẻm đi qua vị trí có li độ x = 1cm bao nhiêu lần.
A. 7 lần.
B. 6 lần.
C. 4 lần.
D. 5 lần.

Bài tập số lần đi qua vị trí li độ x cho trước trong dao động điều hòa

Thảo luận cho bài: Chương I: Bài tập số lần đi qua vị trí li độ x cho trước trong dao động điều hòa