Unit 7: How Do You Learn English?

Unit 7: How Do You Learn English?

Unit 8: What Are You Reading?

Lesson 1 Unit 7:

a)   How often do you have English, Mai?

Bạn thường học môn Tiếng Anh may lần vậy Mai?

I  have it four times a week.

Tôi học nó bốn lần một tuần.

b)   Do you have English today?

Hôm nay bạn có môn Tiếng Anh phải không?

Yes, I do.

Vang, có.

c) How do you practise reading?

Bạn luyện đọc như thế nào?

I read English comic books.

Tôi dọc nhiều truyện tranh tiếng Anh.

d) How do you learn vocabulary?

Bạn học từ vựng thế nào?

I write new words in my notebook and read them aloud

Tôi viết nhừng từ mới vào tập và đọc to chúng.

2.  Chỉ và đọc

a)  How do you speak English?

Bạn nói tiếng Anh thế nào?

I speak English every day.

Tôi nói tiếng Anh mỗi ngày.

b)  How do you listen to English?

Bạn nghe tiếng Anh thế nào?

I watch English cartoons on TV.

Tôi xem nhiều phim hoợt hình tiếng Anh trên ti vi

c)  How do you write English?

Bạn viết tiếng Anh thế nào?

I write emails to my friends.

Tôi viết nhiều thư điện tử cho nhửng người bạn tôi.

d)  How do you read English?

Bạn nói tiếng Anh thế nào?

I read short stories.

Tôi dọc nhiều truyện ngổn.

Unit 7: How Do You Learn English?

Unit 7: How Do You Learn English?

3. Chúng ta cùng nói

Hỏi và trả lời những câu hỏi về bạn học tiếng Anh thế nào. How often do you have English?

Bạn thường học môn Tiếng Anh mây lần?

I have English … times a week

Tôi có môn Tiếng Anh… lán một tuần.

Do you have English today?

Hôm nay bạn có môn Tiếng Anh phải không?

Yes, I do. / No, I don’t.

Vâng, có. / Không, không có.

How do you practise…?

Bạn luỵện tập… thế nào?

I…

Tôi…

4. Nghe và đánh dấu

1. b                  2. c                  3. a                  4. b

Audio script

1. Linda: How do you practise listening, Nam?

Nam: I watch English cartoons on TV.

2. Linda: How do you learn English, Mai?

Mai: I sing English songs.

3. Linda: How do you practise reading, Trung?

Trung: I read English comic books.

4. Linda: How do you learn vocabulary, Quan?

Quan: I write new words in my notebook and read them aloud.

5. Đọc và hoàn thành

(1)     because (2) speaks (3) writes (4) singing (5) hobby Trung là một học sinh mới đến trong lớp 5B. hôm nay, cộu ấy vui bởi vì cậu đy có hai tiết học tiếng Anh. Để luyện nói tiếng Anh, cậu ấy nói tiếng Anh mỗi ngày với bạn bè. Để học từ vựng, cậu ấy viết nhừng từ mới và đọc to chúng. Cậu ấy cũng học tiếng Anh bàng cách hát những bài hát tiếng Anh. sở thích của cậu ấy là hát nhửng bài hát tiếng Anh!

6. Chúng ta cùng hát.

 

How do you learn English?

Bạn học tiếng Anh thế nào?

How do you learn English?

How do you practise speaking?

I speak to my friends every day.

How do you practise reading?

I read English comic books.

How do you practise writing?

i write emails to my friends.

And how do you practise listening? watch English cartoons on TV.

Bạn học tiếng Anh thế nào?

Bạn luyện nói thế nào?

Tôi nói với bọn tôi mỗi ngày.

Bạn luyện đọc thế nào?

Tôi đọc nhiều truyện tranh tiếng Anh.

Bạn luyện viết thế nào?

Tôi viết nhiều thư điện tử cho bạn bè tôi. Và bạn luyện nghe thế nào?

Tôi xem phim hoợt hình tiếng Anh trên ti vi

Lesson 2 Unit 7:

a)  What foreign language do you have at school?

Ngoợi ngữ bợn học ở trường là gì?

English. What about you, Akiko?

Tiếng Anh. Còn bạn thì sao Akiko?

b)  I have French.

Tôi học tiếng Phớp.

Oh, really?

Ổ, vậy hả?

c)  And do you like English?

Và bạn có thích tiếng Anh không?

Yesế It’s my favourite subject.

Có. Nó là môn học yêu thích của mình.

d)  Why do you learn English?

Tại sao bạn học tiếng Anh?

Because I want to sing English songs.

Bởi vì tôi muốn hát những bài hát tiếng Anh.

2. Chỉ và đọc

a)  Why do you learn English?

Tại sao bạn học tiếng Anh?

Because I want to watch English cartoons on TV.

Bởi vì tôi muốn xem nhừng phim hoạt hình tiếng Anh trên ti vi.

b)  Why do you learn English?

Tại sao bạn học tiếng Anh?

Because I want to read English comic books.

Bởi vì tôi muốn đọc nhiều truyện tranh tiếng Anh.

c)  Why do you learn English?

Tại sao bạn học tiếng Anh ?

Because I want to talk with my foreign friends.

Bởi vì tôi muôh nói chuyện với nhiều bọn bè nước ngoài.

3. Chúng ta cùng nói.

Hỏi và trâ lời những câu hỏi vẻ bạn học thế nào và tại sao học tiếng Anh. How do you learn English?

Bạn học tiếng Anh thế nào?

I…

Tôi…

Why do you learn English?

Tại sao bạn học tiếng Anh?

Because I want to..ề Bởi vì tôi muốn…

4. Nghe và điền số.

a 2                   b 4                  c 1                   d 3

Audio script

1. Tony: You speak English very well!

Hoa: Thank you, Tony.

Tony: How do you practise speaking?

Hoa: I speak English with my foreign friends every day.

2. Tony: How do you learn English vocabulary?

Nam: I write new words and read them aloud.

Tony: Why do you learn English?

Nam: Because I want to sing English songs.

3. Tony: How do you practise listening?

Mai: By watching English cartoons on TV.

Tony: Do you understand this cartoon?

Mai: Yes, I do.

Tony: That’s great! Well done.

Mai: Thank you.

4. Tony: How do you practise reading?

Quan: I often read English comic books.

Tony: Why do you learn English?

Quan: Because I want to read English comic books

5. Viết về em

1. Bạn luyện nói tiếng Anh thế nào?

I speak to my friends every day.

Tôi nói với bọn bè mồi ngày.

2. Bạn luyện đọc tiếng Anh thế nào?

I read English comic books.

Tôi đọc nhiều truyện trong tiếng Anh.

3. Bạn luyện viết tiếng Anh thế nào?

I write emails to my foreign friends. .

Tôi viết nhiều thư điện từ cho bợn bè nước ngoài.

4. Bạn học từ vựng tiếng Anh thế nào?

I write new words on notebooks and read them aloud. Tôi viết nhiều từ mới vào tập và đọc to chúng.

5. Tại sao bgn học tiếng Anh?

I want to sing English songs.

Tôi muốn hót nhiều bài hát tiếng Anh.

6. Chúng ta cùng chơi

How do I learn English? (Charades)

(Tôi học tiếng Anh thế nào?) (Đố chữ)

Lesson 3 Unit 7:

’How do you ‘practise ‘speaking?

Bạn luyện nói thế nào?

I ‘speak ‘English ‘every ‘day.

Tôi nói tiếng Anh mỗi ngày.

‘How do you ‘practise ‘reading?

Bạn luyện đọc thế nào?

I ‘read ‘English ‘comic ‘books.

Tôi đọc nhiều truyện trơnh tiếng Anh.

‘How do you ‘practise ‘writing?

Bạn luyện viết thế nào?

I ‘write ’emails to my ‘friends.

Tôi viết nhiều thư điện tử cho bọn bè tôi.

‘Why do you ‘learn ‘English?

Tại soo bạn học tiếng Anh?

Be’cause I ‘want to ‘sing ‘English ‘songs.

Bởi vì tôi muốn hót nhiều bời hớt tiếng Anh.

2. Nghe và khoanh tròn a hoặc b. Sau đó đọc lớn những câu sau

1.b   I learn English by talking with my friends

Tôi học tiếng Anh bàng cách nói chuyện với nhừng bọn bè.

2.a   Mai learns English by reading comic books.

Mai học tiếng Anh bong cách đọc sách truyện tranh.

3.a   Nam learns English by writing emails to his friendsẾ

Nam học tiếng Anh bong cách viết những thư điện tử cho bạn của cậu ây.

4.b   We learn English because we want to talk with our foreign friends. Chúng tôi học tiếng Anh bởi vì chúng tôi muốn nói chuyện với những người bọn nước ngoài của chúng tôi.

3. Chúng ta cùng ca hát

How do you learn English?

Bạn học tiếng Anh thế nào?

How do you practise speaking?

Bạn luyện nói thế nào?

By speaking English every day.

Bằng cách nói tiếng Anh mỗi ngày.

How do you practise reading?

Bạn luyện đọc thế nào?

By reading comic books.

Bằng cách dọc nhiều truyện tranh.

How do you practise listening?

Bạn luyện nghe thế nào?

By watching English cartoons on TV.

Bằng cách xem nhiều phim hoạt hình tiêng Anh trên ti vi.

How do you practise writing?

Bạn luyện viết thế nào?

By writing emails to my friends.

Bồng cách viết nhiều thư điện tử cho bạn bè tôi.

Why do you learn English?

Tại sao bạn học tiếng Anh?

Because I want to sing English songs.

Bởi vì tôi muốn hót nhiều bài hớt tiếng Anh.

4. Đọc và đánh dấu chọn Đúng (T) hoộc Sai (F)

Tên của mình là Mai. Mình thích đọc nhiều truyện tranh tiếng Anh. Khi mình gặp một từ mới, mình cố gắng đoán nghĩa của chúng. Mình viết từ mới vào tập và nói chúng một vài lầnể Mình thường dán những từ mới trên tường trong phòng ngủ của mình và luyện đọc to chúng. Mình học nói tiếng Anh bàng cách nói chuyện với những người bạn HƯỚC ngoài vào thời gian mình rảnh. Bạn mình Akiko giỏi tiếng Anh. Cô ấy thường xuyên luyện nghe bàng cách xem nhiều phim hoạt hình trên ti vi. Cô ấy học viết bằng cách viết nhiều thư điện tử gửi cho mình mồi ngày. Chúng tôi rốt vui bởi vì chúng tôi có thể hiểu lẫn nhau. Tiếng Anh cần thiết cho giao tiếp.

1.T  Mai cố gắng đoán nghĩa của từ trong khi cô ấy đọc

2.F  Mai thường học nói tiếng Anh bởi bân thân cô đy.

3.T  Akiko thường xuyên luyện nghe bồng cách xem nhiều phim hoạt hình trên ti vi.

4.T  Akiko học viết tiếng Anh bàng cách viết nhiều thư điện tử gửi cho mai mỗi ngày.

5.F  Họ thích học tiếng Anh bởi vì nó cồn thiết cho việc học của họ.

5. Viết về bạn em học tiếng Anh thế nào

My friend is Trinh.

She learns to read English by reading short English stories.

She learns vocabulary by writing new words on her notebook and reading them aloud.

She learns English because she wants to talk with her foreign friends.

Bạn tôi là Trinh.

Cô ấy học đọc tiếng Anh bằng cách đọc nhiều truyện ngốn tiếng Anh. Cô ấy học từ vựng bàng cách viết những từ mới vào tập và đọc to chúng.

Cô ấy học tiếng Anh bởi vì cô ây muốn nói chuyện với những ngườ bạn nước ngoài của cô ốy.

6. Dự án

Thào luận bạn luyện nghe, nói, đọc và viết tiếng Anh thế nào.

7. Tô màu những ngôi sao

Bây giờ tôi có thể…

hỏi và trâ lời những câu hỏi về thế nào và tại sao ai đó học tiếng Anh

nghe và ggch dưới nhừng đoạn văn về thế nào và tại sao ai đó học tiếng Anh

đọc và gạch dưới những đoạn vân về thế nào và tại sao ai đó học tiếng Anh

viết về bạn tôi học tiếng Anh thế nào.

Unit 7: How Do You Learn English?

Thảo luận cho bài: Unit 7: How Do You Learn English?