Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside

Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside

Review 4 Tiếng Anh lớp 5 mới

Lesson 1 Unit 20:

a)Where are you going for your summer holiday, Tom?Bạn sẽ đi đâu vào kỳ nghỉ hè của bạn vậy Tom ?I’m going back to my hometown.Mình sẽ trở về quê nhà.

1. Nhìn, nghe và lặp lại

a)   Where are you going for your summer holiday, Tom?

Bạn sẽ đi đâu vào kỳ nghỉ hè của bạn vậy Tom ?

I’m going back to my hometown.

Mình sẽ trở về quê nhà.

b)  Where in the USA do you live? Ở Mỹ bạn sống ở đâu?

In New York City. Ở Thành phố New York.

c)  What’s it like? Nó thế nào?

It’s very big. Nó rất lớn.

d)  Which one is big, New York City or Sydney?

Cái nào lớn, Thành phố New York hay Sydney?

I think New York City is. Tôi nghĩ Thành phố New York.

2. Chỉ và đọc

a)  Which one is small, Hoan Kiem Lake or West Lake?

Cái nào nhỏ, hồ Hoàn Kiếm hay hồ Tây?

I think Hoan Kiem Lake is. Tôi nghĩ hồ Hoàn Kiếm.

b)  Which one is large, Ben Thanh Market or Dong Xuan Market?

Cái nào rộng lớn, chợ Bến Thành hay chợ Đồng Xuân?

I think Ben Thanh Market is. Tôi nghĩ chợ Bến Thành.

c)  Which one is noisy, life in the city or life in the countryside?

Cái nào ồn ào, cuộc sống ở thành phố hay cuộc sống ở miền quê?

I think life in the city is. Tôi nghĩ cuộc sống ở thành phố.

d)  Which one is busy, life in the city or life in the countryside?

Cái nào bận rộn, cuộc sống ở thành phố hay cuộc sống ở miền quê?

I think life in the city is. Tôi nghĩ cuộc sống ở thành phố.

3. Chúng ta cùng nói

Hỏi và trả lời những câu hỏi về so sánh một vài thành phố thị trấn.

Which one is……… or…? Cái nào…………………. hay…?

I think…                                        Tôi nghĩ…

4. Nghe và viết

1. Tony lives in Sydney. It’s noisier than Nha Trang.

Tony sống Ở Sydney. Nó ồn ào hơn Nha Trang.

2. Linda lives in London. It’s larger than Da Nang.

Linda sống ở Luân Đôn.Nó rộng lớn hơn Đà Nẵng.

3. Tom lives in New York City. It’s busier than Da Lat.

Tom sống ở Thành phố New York. Nó bận rộn hơn Đà Lạt.

Audio script

1. Mai: Where in Australia do you live, Tony?

Tony: I live in Sydney.

Mai: What’s it like?
Nam: Where do you live, Linda?Tony: It’s noisy.

Linda: I live in London.

Nam: What’s it like?

Linda: It’s large.

Nam: Which one is larger, London or Da Nang?

Linda: I think London is.

2. Phong: Do you live in New York City, Tom?

Tom: Yes, I do.

Phong: Is it a big city?

Tom: Yes, it is And it’s busy.

Phong: Which one is busier, New York City or Dơ Lat?

Tom: I think New York City IS.

5. Đọc và hoàn thành

1. Sydney nhỏ hơn Thành phố New York.

New York City is bigger/larger than Sydney.

Thành phố New York lớn hơn/rộng lớn hơn Sydney.

2. Đà Lạt yên tĩnh hơn Thành phố New York.

New York City is noisier than Da Lat.

Thành phố New York ồn ào hơn Sydney.

3. Thành phố New York rộng lớn hơn Nha Trang.

Nha Trang is smaller than New York City.

Nha Trang nhỏ hơn Thành phố New York.

6. Chúng ta cùng hát.

Which one is…?

Which one is bigger,

New York City or Miami?

I’m sure, I’m sure,

I’m sure that it’s New York City.

Cái nào lớn hơn,

Thành phố New York hay Miami?

Tôi chắc chắn, tôi chắc chắn,

Tôi chắc chắn đó là Thành phố New York.

Which one is busier,

New York City or San Francisco?

I’m sure. I’m sure,

I’m sure that it’s New York City.

Cái nào bận rộn hơn,

Thành phố New York hay Son Francisco?

Tôi chắc chắn, tôi chắc chắn,

Tôi chác chán đó là Thành phố New York.

Which one is noisier,

New York City or Chicago?

I don’t know, I don’t known,

It may be Chicago.

Cái nào ồn ào hơn,

Thành phố New York hay Chicago?

Tôi không biết, tôi không biết Nó có thể là Chicago.

Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside

Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside

Lesson 2 Unit 20:

a)Where are you going for your summer holiday, Tom?Bạn sẽ đi đâu vào kỳ nghỉ hè của bạn vậy Tom ?I’m going back to my hometown.Mình sẽ trở về quê nhà.

1. Nhìn, nghe và lặp lại

a)   Where are you going for your summer holiday, Tom?

Bạn sẽ đi đâu vào kỳ nghỉ hè của bạn vậy Tom ?

I’m going back to my hometown.

Mình sẽ trở về quê nhà.

b)  Where in the USA do you live? Ở Mỹ bạn sống ở đâu?

In New York City. Ở Thành phố New York.

c)  What’s it like? Nó thế nào?

It’s very big. Nó rất lớn.

d)  Which one is big, New York City or Sydney?

Cái nào lớn, Thành phố New York hay Sydney?

I think New York City is. Tôi nghĩ Thành phố New York.

2. Chỉ và đọc

a)  Which one is small, Hoan Kiem Lake or West Lake?

Cái nào nhỏ, hồ Hoàn Kiếm hay hồ Tây?

I think Hoan Kiem Lake is. Tôi nghĩ hồ Hoàn Kiếm.

b)  Which one is large, Ben Thanh Market or Dong Xuan Market?

Cái nào rộng lớn, chợ Bến Thành hay chợ Đồng Xuân?

I think Ben Thanh Market is. Tôi nghĩ chợ Bến Thành.

c)  Which one is noisy, life in the city or life in the countryside?

Cái nào ồn ào, cuộc sống ở thành phố hay cuộc sống ở miền quê?

I think life in the city is. Tôi nghĩ cuộc sống ở thành phố.

d)  Which one is busy, life in the city or life in the countryside?

Cái nào bận rộn, cuộc sống ở thành phố hay cuộc sống ở miền quê?

I think life in the city is. Tôi nghĩ cuộc sống ở thành phố.

3. Chúng ta cùng nói

Hỏi và trả lời những câu hỏi về so sánh một vài thành phố thị trấn.

Which one is……… or…? Cái nào…………………. hay…?

I think…                                        Tôi nghĩ…

4. Nghe và viết

1. Tony lives in Sydney. It’s noisier than Nha Trang.

Tony sống Ở Sydney. Nó ồn ào hơn Nha Trang.

2. Linda lives in London. It’s larger than Da Nang.

Linda sống ở Luân Đôn.Nó rộng lớn hơn Đà Nẵng.

3. Tom lives in New York City. It’s busier than Da Lat.

Tom sống ở Thành phố New York. Nó bận rộn hơn Đà Lạt.

Audio script

1. Mai: Where in Australia do you live, Tony?

Tony: I live in Sydney.

Mai: What’s it like?
Nam: Where do you live, Linda?Tony: It’s noisy.

Linda: I live in London.

Nam: What’s it like?

Linda: It’s large.

Nam: Which one is larger, London or Da Nang?

Linda: I think London is.

2. Phong: Do you live in New York City, Tom?

Tom: Yes, I do.

Phong: Is it a big city?

Tom: Yes, it is And it’s busy.

Phong: Which one is busier, New York City or Dơ Lat?

Tom: I think New York City IS.

5. Đọc và hoàn thành

1. Sydney nhỏ hơn Thành phố New York.

New York City is bigger/larger than Sydney.

Thành phố New York lớn hơn/rộng lớn hơn Sydney.

2. Đà Lạt yên tĩnh hơn Thành phố New York.

New York City is noisier than Da Lat.

Thành phố New York ồn ào hơn Sydney.

3. Thành phố New York rộng lớn hơn Nha Trang.

Nha Trang is smaller than New York City.

Nha Trang nhỏ hơn Thành phố New York.

6. Chúng ta cùng hát.

Which one is…?

Which one is bigger,

New York City or Miami?

I’m sure, I’m sure,

I’m sure that it’s New York City.

Cái nào lớn hơn,

Thành phố New York hay Miami?

Tôi chắc chắn, tôi chắc chắn,

Tôi chắc chắn đó là Thành phố New York.

Which one is busier,

New York City or San Francisco?

I’m sure. I’m sure,

I’m sure that it’s New York City.

Cái nào bận rộn hơn,

Thành phố New York hay Son Francisco?

Tôi chắc chắn, tôi chắc chắn,

Tôi chác chán đó là Thành phố New York.

Which one is noisier,

New York City or Chicago?

I don’t know, I don’t known,

It may be Chicago.

Cái nào ồn ào hơn,

Thành phố New York hay Chicago?

Tôi không biết, tôi không biết Nó có thể là Chicago.

Lesson 3 Unit 20:

Xin chào. Tên mình là Anna. Mình sống ở Liverpool, một thành phố rất lớn ở nước Anh. Nó có nhiều người và những tòa nhà thú vị.

1. Which one is bigger, London  or Hue?

Cái nào lớn hơn, Luân Đôn hay Huế?

I think London is.

Tôi nghĩ Luân Đôn.

2. Which one is more beautiful, Ha Long City or Nha Trang?

Cái nào đẹp hơn, Thành phố Hạ Long hay Nha Trang?

I think Ha Long City is

Tôi nghĩ Thành phố Hạ Long.

2. Nghe và đánh dấu ngữ điệu của câu. Sau đó đọc những câu sau

1. A: Which one is bigger, New York City or London?

Cái nào lớn hơn, Thành phố New York hay Luân Đôn?

B: I think London is.

Tôi nghĩ Luân Đôn.

A: Which one is larger. New York City ” or Da Nang?

Cái nào rộng lớn hơn, Thành phố New York hơn Đà Nẵng?

B: I think New York City is.

Tôi nghĩ Thành phố New York.

3. A: Which one is more beautiful, London or Sydney?

Cái nào đẹp hơn, Luôn Đôn hay Sydney?

B: I think London is

Tôi nghĩ Luân Đôn.

3. Let’s chant.

Which one is more beautiful,

Which one is more peaceful,

Which one is more exciting, London or Ha Noi?

Chúng ta cùng ca hát Which one is more…?

I think Ha Noi is. It’s more beautiful.

It’s more peaceful.

And it’s more exciting.

4. Đọc và trả lời

Xin chào. Tên mình là Anna. Mình sống ở Liverpool, một thành phố rất lớn ở nước Anh. Nó có nhiều người và những tòa nhà thú vị. Nó rất ồn ào. Nhưng mình thích sống ở đây bởi vì cuộc sống náo nhiệt.

Trong suốt kỳ nghỉ hè, mình thường ở cùng ông bà ở King’s Lynn, một thị trấn nằm ở phía đông nước Anh, ở một tỉnh/hạt gọi là Norfolk. Nó nhỏ hơn nhiều và yên tĩnh hơn Liverpool. Có ít người ở đây, nhưng những cửa hàng thật đẹp và đồ dùng thì rẻ. Mình thích Norfolk bởi vì mọi người rất thân thiện.  Anna sống ở đâu?

She lives in Liverpool.

Cô ấy sống ở Liverpool.

2. Cô ấy thường đi đâu vào kỳ nghỉ hè của mình?

She often goes to King’s Lynn.

Cô ấy thường đi đến King’s Lynn.

3. Cái nào nhỏ hơn, Liverpool hay King’s Lynn?

King’s Lynn is

King’s Lynn,

4. Cái nào ồn ào hơn, Liverpool hay King’s Lynn?

Liverpool is.

Liverpool.

5. Đồ dùng ở đâu đắt hơn, ở Liverpool hay ở King’s Lynn?

Things in Liverpool are more expensive than in King’s Lynn.

Đồ dùng Ở Liverpool đắt hơn Ở King’s Lynn

5. Viết về bạn em

My name’s Khang. I live in Cam Ranh City

It’s a small city of Khanh Hoa Province in Viet Nam.

There are not so many people here.

It’s much smaller and quiet than Ho Chi Minh City.

I enjoy living here because It’s quiet and delicious seafood.

Tên tôi là Khang. Tôi sống ở Thành phố Cam Ranh.

Nó là một thành phố nhỏ của tỉnh Khánh Hòa ở Việt Nam.

Có không nhiều người ở đây

Nó nhỏ hơn nhiều và yên tĩnh hơn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tôi thích sống ở đây bởi vì nó yên tĩnh và hải sản ngon.

6. Dự án

So sánh nơi mà bạn sống với những nơi khác.

Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside

7.Tô màu những ngôi sao

  • Bây giờ tôi có thể..
  • hỏi và trả lời những câu hỏi về so sánh nơi chốn.
  • nghe và gạch dưới những đoạn văn về so sánh nơi chốn.
  • đọc và gạch dưới nhưững đoạn văn về so sánh nơi chốn.
  • viết về nơi tôi sống.

Thảo luận cho bài: Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside