Unit 14: What Happened In The Story?

Unit 14: What Happened In The Story?

Review 2 Tiếng Anh 5 mới

Lesson 1 Unit 14:

We have a Vietnamese story about watermelons called The St of Mai An Tiem. Chúng ta có một câu truyện Việt Nam về quả dưa hấu gọi là Truyện của Mai An Tiêm

1. Nhìn, nghe và lặp lại

a)  Watermelons are so delicious!

Dưa hấu thật ngon tuyệt!

We have a Vietnamese story about watermelons called The St of Mai An Tiem.

Chúng ta có một câu truyện Việt Nam về quả dưa hấu gọi là Truyện của Mai An Tiêm.

Oh, really? What happened in the story?

Ồ, thật không? Điều gì xảy ro trong câu truyện?

b)  First, King Hung ordered Mai An Tiem and his family to live on cr island. The island was very far away.

Đầu tiên, vua Hùng ro lệnh cho Moi An Tiêm và gia đình của cộ- ta đến sống ở đảo. Hòn đảo rốt ra XÔI.

Then one day, An Tiem found some black seeds and he grew them. The seeds gave watermelons.

Rồi một hôm, An Tiêm tìm thấy một vài hạt màu đen và cậu ây đã gieo chúng. Những hợt giống đỡ tợo thành những quả dưa bâu.

c)  Next, An Tiem’s family exchanged the watermelons for food and drink. Tiếp theo, gio đình An Tiêm đã đổi những quả dưa hở’u để lấy thức ởn và thức uống.

d)  Oh, they were lucky in the end, right?

Ồ họ đã may mắn vào lúc cuối đúng không?

In the end, King Hung heard about the story and he let An Tiem and his family go back home.

Cuối cùng, vua Hùng nghe được câu chuyện và nhà vua cho An Tiêm và gia đình của cậu ây trở về nhà.

2. Chỉ và đọc

A/hat happened ỉn the story?

Chuyện gì xảy ra trong câu truyện?

First, King Hung ordered Mai An Tiem and his family to live on an sland. The island was very far away.

Đầu tiên, vua Hùng ra lệnh cho Moi An Tiêm và gia đình của cậu to đến sống ở đảo. Hòn đảo rất ro xôi.

Then one day, An Tiem found some black seeds and he grew them. The seeds gave watermelons.

Rồi một hôm, An Tiêm tìm thấy một vài hợt màu đen và cậu ây đã gieo chúng. Những hạt giống đã tạo thành những quả dưa hâu.

Next, An Tiem’s family exchanged the watermelons for food and drink.

Tiếp theo, gio đinh An Tiêm đã đổi những quả dưa hốu để lấy thức ăn và thức uống.

In the end, King Hung heard about the story and he let An Tiem and his family go back home.

Cuối cùng, vua Hùng nghe được câu chuyện và nhà vua cho An Tiêm và gio đình của cậu ấy trở về nhà.

3. Chúng ta cùng nói

Hỏi và trả lời nhửng câu hỏi về Truyện của Mai An Tiêm.

What happened in the story?

Chuyện gì xảy ra trong câu truyện?

First,…

Đầu tiên,…

Then…

Sau đó…

Next,…

Tiếp theo,…

In the end,..

Cuối cùng,…

4. Nghe và điền số

a 4     b 1     c 5        d2      e3

Audio script

Once up a time, there was a beautiful princessắ She lived in a very big castle. She was unhappy because she couldn’t walk. One day, a prince visited the castle and met the princessẽ He wanted to help her. He gave her an apple and said, “This magic apple can make you walk. The princess ate the apple. Then the next morning, the princess woke up. She was so surprised because she could walk! She felt very happy. She rcr and danced in the castle. In the end, the prince and the princess got married and they lived happily ever after.

Unit 14: What Happened In The Story?

Unit 14: What Happened In The Story?

5. Đọc và hoàn thành

(1) princess (2) legs (3) apple (4) got up (5) in the end Nhiều năm về trước, có một cô công chúa rất xinh đẹp mà sống trong lâu đài. Công chúa có vấn đề ở chân và không thể đi được. Vào một ngày nọ, một chàng hoàng tử đã viếng lâu đài và đã gặp nàng công chúa xinh đẹp. Chàng đưa cho nàng một quâ táo và nói: “Đó là quả táo thần có thể làm cho nàng đi được!”. Công chúa rất hạnh phúc. Nàng đã ăn quả táo. Sau đó vào sáng hôm sau, nàng đã thức dạy và vô cùng ngạc nhiên bởi vì nàng có thể đi, chạy và nhảy múa Cuối cùng, hoàng tử và công chúa đã kết hôn và sống thật hạnh phúc mãi mãi về sau.

6. Chúng ta cùng hát

Once upon a time,…

Ngày xửa ngày xưa,…

Once upon a time,

There was a beautiful princess Who lived in a castle by the sea.

Then one day,

She met a handsome prince She married him

And they lived happily ever after.

Ngày xửa ngày xưa,

Có một nàng công chúa xinh đẹp Mà sống trong một lâu đài gần biển Rồi một ngày,

Nàng gặp một chàng hoàng tử đẹp trai.

Nàng đã kết hôn với chàng

Và họ sống thật hợnh phúc mài mãi về sau.

Lesson 2 Unit 14:

5. Viết về quyển sách yêu thích của bạn. 1. Những loại sách nào bạn thích? I like fairy tales. Tôi thích những truyện cổ tích.

1. Nhìn, nghe và lặp lại

a)   What are you doing, Linda?

Bạn đang làm gì vậy Linda?

I’m reading The Golden storfruit Tree.

Mình đang đọc Ăn khế trả vàng.

b)  Oh, I read it last week. What do you think of the two brothers?

Ồ, mình đã đọc tuần trước. Bạn nghĩ gì về hai anh em?

I think the older brother is very greedy.

Mình nghĩ người anh rất tham lam.

c)  Yeah, you’re right. How about the younger one?

Ồ, bạn đúng rồi. Còn người em thế nào?

He’s very kind. Cậu ây rât tốt bụng

d)   Do you like the story? Bợn có thích câu truyện không?

Yes, I do. We can learn a lesson from it: don’t be so greedy!

Mình thích. Chúng ta có thể học một bài học từ nó: đừng quá tham lam

2. Chỉ và đọc

a)   What do you think of the mouse?

I think intelligent.

Bạn nghĩ gì về con chuột? Tôi nghĩ thông minh.

b)  What do you think of An Tiem?

I think hard-working.

Bạn nghĩ gì về An Tiêm? Tôi nghĩ chăm chỉ.

c)  What do you think of the older brother?

Bạn nghĩ gì về người anh?

I think greedy.                                           Tôi nghĩ tham lam.

d)  What do you think of Snow White? Bạn nghĩ gì về Bạch Tuyết?

I think kind.                                                Tôi nghĩ tốt bụng

3. Chúng ta cùng nóỉ

Hỏi và trả lời nhửng câu hỏi về một quyển sách, một câu truyện hoộc một nhân vật.

What kinds of stories do you like? Những loợi truyện nào bạn thích?

I like…                                                   Tôi thích…

What do you think of…?                        Bạn nghĩ gì về…?

I think he’s/she’s/it’s…                          Tôi nghĩ cậu/cô ấy/nó…

4. Nghe và khoanh tròn a hoặc b

1.c                      2. a        3. a

Audio script

  1. Phong: What story do you like best?

Linda: I like Snow White and the Seven Dwarfs.

Phong: What do you think of the main character?

Linda: I think she’s kind.

2. Mai: What are you reading, Peter?

Peter: I’m reading The story of Mai An Tiem.

Mai: What do you think of Mai An Tiem?

Peter: I think he’s hard-working.

3. Tony: What are you reading, Nam?

Nam: Aladdin and the Magic Lamp.

Tony: What do you think of Aladdin?

Nam: He’s generous.

5. Viết về quyển sách yêu thích của bạn

1. Những loại sách nào bạn thích?

I like fairy tales. Tôi thích những truyện cổ tích.

2. Quyển sách yêu thích của bạn là gì?

My favourite book is The story of Tam and Com.

Quyển sách yêu thích củo tôi là Truyện Tấm và Cám.

3. Nhân vật nào bạn yêu thích nhất?

I like Tam. Tôi thích cô Tấm

4. Nhân vật nào bạn không thích?

I don’t like Cam. Tôi không thích Cám.

5. Tại sao bạn thích quyển sách này?

Because each of them gives me a lesson in life.

Bởi vì mỗi người trong số họ cho tôi một bài học trong cuộc sống.

6. Chúng ta cùng chơi

Storytelling (Kể chuyện)

One day, King Hung got angry with Mai An Tiem…

Vào một ngày nọ, vua Hùng đõ nổi giận với Mai An Tiêm..

Lesson 3 Unit 14:

1. Những loại truyện Mai thích đọc là gì? She likes reading folk tales. Cô ấy thích đọc những truyện dân gian.

1. Nghe và lặp lại

What happened in the story?

Chuyện gì xảy ra trong câu truyện?

First, King Hung ordered Mai An Tiem and his family to live on an island.

Đầu tiên, vua Hùng ra lệnh cho Moi An Tiêm và gio đinh của cậu to đến sống ở đâu?.

Then one day, An Tiem found some black seeds and he grew them.

Rồi một hôm. An Tiêm tìm thây một vài hạt màu đen và cậu ấy đã gieo chúng.

Next, An Tiem’s family exchanged the watermelons for food and drink.

Tiếp theo, gia đình An Tiêm đã đổi những quở dưa hâu để lây thức ăn và thức uống.

In the end, King Hung let An Tiem and his family go back home.

Cuối cùng, vua Hùng cho phép An Tiêm và gio đình của cậu ây trở về nhà.

2. Nghe và khoanh tròn a hoặc b. Sau đó đọc lớn những câu sau

1. b First, the poor girl went to the forest.

Đầu tiên, cô gái nghèo đi khu rừng.

2. b Then she met an old man.

Sau đó cô ây đã gặp một ông già.

3. a Next, he gave her three wishes.

Tiếp theo, ông ây đỡ cho cô ây ba điều ước.

4. a In the end, she married a prince.

Cuối cùng, cô â’y đã kết hôn với một hoàng tửấ

3. Nghe câu truyện

The Fox and the Crow Cáo và Quạ

A long time ago, there was a fox and a crow. The crow stood on the roof of a house with a piece of meat in its beak. The hungry fox was standing on the ground. The fox asked the crow, “Can you give me some meat? The crow shook its head. Then the fox asked, “Can you dance?” The crow shook its head. Then the fox asked, “Can you sing” “Yes,…” the crow opened his beak and said. He dropped the meat on the ground. The fox picked up the meat and said, “Ha ha! Thanks for the meat.”.

Một thời gian dài trước đôy, có một con cáo và một con quạ. Con quạ đứng trên mái của một ngôi nhà với miếng thịt ngậm trong miệng của nó. Con cáo đói đang đứng trên mặt đất. Cáo hỏi quạ: “Có thể cho tôi một ít thịt không ạ?”. Con quạ lắc đầu. Sau đó con cáo hỏt “Bạn có thể nhảy múa được không?”. Con quợ lác đầu. Sau đó có: hỏi: “Bạn có thể hát được không?” “Được,… con quạ mở miệng và nói. Cậu ấy đã để rơi miếng thịt xuống đất. Con cáo nhặt miếng thịt và nói: “Ha ha! cám ơn đã cho miếng thịt”.

4. Đọc và viết

Xin chào, mình là Mai. sở thích của mình là đọc những truyện dân gian. Những truyện dân gian thường ngắn và thú vị. Chúng thường cho tôi một ngạc nhiên khác. Những nhân vật đồi khi thột thà, đôi khi tham lam, đô khi khốn ngoan, đôi khi ngốc nghếch. Tôi thích truyện Cáo và quợ rất nhiều. Cáo thông minh và quạ thì không. Quạ mất đi miếng thịt ngon của nó và cáo đã lấy nó. Tôi thích truyện dân gian rất nhiều bởi vì mỗi một nhân vột trong số họ cho tôi một bài học trong cuộc sống.

1. Những loại truyện Mai thích đọc là gì?

She likes reading folk tales

Cô ấy thích đọc những truyện dân gian.

2. Cô ấy nghĩ gì về truyện dân gian?

She thinks they are usually short and interesting.

Cô ấy nghĩ chúng thường ngốn và thú vị.

3. Cô ấy nghĩ gì về nhửng nhân vật trong truyện dân gian?

She thinks the characters are sometimes honest, sometimes greedy,

sometimes wise, sometimes stupid.

Cô ấy nghĩ những nhân vật đôi khi thật thà, đôi khi tham lam, đôi khi khôn ngoan, đôi khi ngốc nghếch.

4. Cô ấyb nghĩ gì về những nhân vật trong truyện Cáo và quạ?

She thinks the fox was clever and the crow was not.

Cô ấy nghĩ cáo thông minh và quợ thì không.

5. Tại sao cô ốy thích nhửng truyện dân gian?

Because each of them gives her a lesson in life.

Bởi vì mỗi một nhớn vật trong số họ cho cô ấy một bài học trong cuộc sống.

5. Viết về những nhân vật trong truyên yêu thích của bạn

My favourite story is The Golden storfruit Tree.

The main characters are the older brother and the younger brother. I like the younger brother because he is honest and kind.

Truyện yêu thích của tôi là Ăn khế trả vàng.

Những nhân vật chính là người anh và người em. Tôi thích người em bởi vì cậu ấy thật thà và tốt bụng.

6. Dự án

Kể một câu truyện và bạn nghĩ gì về những nhân vật.

Unit 14: What Happened In The Story?

7. Tô màu những ngôi sao

  • Bây giờ tôi có thể…
  • hỏi và trả lời những câu hỏi về truyện và nhân vật.
  • nghe và gạch dưới những đoạn vởn về truyện và nhân vật.
  • đọc và gạch dưới nhửng đoạn văn về truyện và nhân vật.
  • viết về những nhân vật trong một câu truyện.

Thảo luận cho bài: Unit 14: What Happened In The Story?