Review 4 Tiếng Anh lớp 5 mới

Review 4 Tiếng Anh lớp 5 mới Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside Xin chào. Tên mình là Tony. Mình đến từ Sydney, một thành phố lớn ở Úc....

Unit 19: Which Place Would You Like To Visit?

Unit 19: Which Place Would You Like To Visit? Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside Lesson 1 Unit 19: Which place would you like to visit, Thong Nhat park...

Unit 18: What Will The Weather Be Like Tomorrow?

Unit 18: What Will The Weather Be Like Tomorrow? Unit 19: Which Place Would You Like To Visit? Lesson 1 Unit 18: Good evening and welcome to the weather forecast. What will the weather be like tomorrow? Well, it...

Unit 17: What Would You Like To Eat?

Unit 17: What Would You Like To Eat? Unit 18: What Will The Weather Be Like Tomorrow? Lesson 1 Unit 17: Ngày nay trẻ em người Anh thường ăn gì? Vào bữa trưa, Jim đi đến cửa hàng và...

Review 3 Tiếng Anh lớp 5 mới

Review 3 Tiếng Anh lớp 5 mới Unit 17: What Would You Like To Eat? Tên tôi là Tony. Tôi thường đọc những sách khoa học và tập thể thao trong phòng thể dục. REVIEW 3 (ÔN TẬP 3)...

Review 2 Tiếng Anh 5 mới

Review 2 Tiếng Anh 5 mới Review 3 Tiếng Anh lớp 5 mới 3. Cậu ấy luyện nói thế nào? He practises speaking by talking to his foreign friends. Cậu ấy luyện nói bàng cách nói với những người...

Unit 14: What Happened In The Story?

Unit 14: What Happened In The Story? Review 2 Tiếng Anh 5 mới Lesson 1 Unit 14: We have a Vietnamese story about watermelons called The St of Mai An Tiem. Chúng ta có một câu truyện Việt Nam...

Unit 15: What Would You Like To Be In The Future?

Unit 15: What Would You Like To Be In The Future? Unit 14: What Happened In The Story? Lesson 1 Unit 15: a) What would you like to be in the future? Bạn muốn trở thành gì trong trong...

Unit 13: What do you do in your free time?

Unit 13: What do you do in your free time? Unit 15: What Would You Like To Be In The Future? Lesson 1 Unit 13: Do you like watching animal programmes? Bạn có thích xem những chương trình về...