Unit 18: What Will The Weather Be Like Tomorrow?

Unit 18: What Will The Weather Be Like Tomorrow?

Unit 19: Which Place Would You Like To Visit?

Lesson 1 Unit 18:

Good evening and welcome to the weather forecast. What will the weather be like tomorrow? Well, it will snowy and very cold in Sa Pa.

1. Nhìn, nghe và lặp lại

a)   Good evening and welcome to the weather forecast. Let’s take a look at the weather today.

Xin chào buổi tối và chào đón các bạn đến với chương trình dự báo thời tiết. Chúng ta hãy nhìn vào thời tiết hôm nay.

b)   It’s cold and cloudy in Ha Noi. It’s cool and windy in Hue. It’s hot and sunny in Ho Chi Minh City.

Trời lạnh và có nhiều mây ở Hà Nội. Trời mát và có gió ở Huế. Trời nóng và có nắng ở Thành phố Hồ Chí Minh.

c)  What will the weather be like tomorrow?

Thời tiết sẽ như thế nào vào ngày mai?

Well, it will be cold and rainny in Ha Noi.

Ồ, trời sẽ lạnh và có mưa ở Hà Nội.

d)   It will be warm and foggy in Hue. In Ho Chi Minh City, it will be hot and sunny. That’s the weather forecast for tomorrow.

Trời sẽ ốm và có sương mù ở Huế. Ở Thành phố Hồ Chí Minh, trời sẽ nóng và có nắng. Đó là dự báo thời tiết vào ngày mai.

2. Chỉ và đọc

a)   What will the weather be like tomorrow?

Thời tiết sẽ như thế nào vào ngày mai?

It will be cold and snowy. Trời sẽ lạnh và có tuyết.

b)  What will the weather be like tomorrow?

Thời tiết sẽ như thế nào vào ngày mai?

It will be hot and sunny. Trời sẽ nóng và có nắng.

c)   What will the weather be like tomorrow?

Thời tiết sẽ như thế nào vào ngày mai?

It will be warm and stormy. Trời sẽ ấm và có bão.

d)   What will the weather be like tomorrow?

Thời tiết sẽ như thế nào vào ngày mai?

It will be cool and cloudy. Trời sẽ mát và có mây.

3. Chúng ta cùng nói

Hỏi và trả lời những câu hỏi về thời tiết.

What’s the weather like today?

Thời tiết như thế nào vào hôm nay?

It’s… and… Trời… và…

What will the weather be like tomorrow?

Thời tiết sẽ như thế nào vào ngày mai?

It will be… and…

Trời sẽ… và…

4. Nghe và khoanh tròn a, b hoặc c

1.b Trời sẽ có tuyết và rốt lạnh ở Sa Pa vào ngày mai.

2.a Trời sẽ có sương mù và có gió ở Hà Nội vào ngày mai.

3.c Trời sẽ có nắng và có gió ở Đà Nẵng vào ngày mai.

Audio script

Good evening and welcome to the weather forecast. What will the weather be like tomorrow? Well, it will snowy and very cold in Sa Pa. In Ha Noi, it will be foggy and windy. The weather will be fine tomorrow in Da Nang. It will be sunny, but it will also be very windy…

5. Đọc và hoàn thành

(1)go (2) weather (3) stormy (4) forecast (5) watch

Mai: Chúng ta sẽ đi dã ngoại vào ngày mai.

Tony: Thời tiết sẽ như thế nào vào ngày mai?

Linda: ô, trời sẽ lạnh và có bão.

Mai: Làm sao bạn biết điều đó?

Linda: Tôi đã xem dự báo thời tiết trên ti vi.

Tony: Chúng ta sẽ có thể không đi dã ngoại nếu trời có bão.

Mai: Được, chúng ta hãy ở nhà, ăn bắp rang bơ và xem những phim hoạt hình.

Tony và Linda: Ý kiến tuyệt vời!

6. Chúng ta cùng chơi

Making sentences (Tạo câu)

What will the weather be like tomorrow?

Thời tiết sẽ như thế nào vào ngày mai?

It will be cold.

Trời sẽ lạnh.

Unit 18: What Will The Weather Be Like Tomorrow?

Unit 18: What Will The Weather Be Like Tomorrow?

Lesson 2 Unit 18:

It’s so hot today! Is it always like this in summer, Nam? Trời hôm nay quá nóng! Có phải trời thường như thế vào mùa hè không Nam ?

1. Nhìn, nghe và lặp lại

a)   It’s so hot today! Is it always like this in summer, Nam?

Trời hôm nay quá nóng! Có phải trời thường như thế vào mùa hè không Nam ?

Yes, it is.

Vâng, đúng rồi.

b)  It’s usually hot in summer. And it rains a lot.

Trời thường xuyên nóng vào mùa hè. Và trời mưa nhiều.

Really? I like summer here because I can swim in the sea.

Thật không? Mình thích mùa hè ở đây bởi vì mình có thể tắm biển.

c)  What’s summer like in your country, Peter?

Mùa hè ở đất nước bạn thế nào Peter?

It’s cooler than here. But it’s very green. There are lots of flowers and plants?

Trời mát hơn ở đây. Nhưng trời rất xanh. Có nhiều hoa và cây cối

d)   Really? I’d like to visit your country in summer.

Thật không? Mình muốn viếng thăm đất nước bạn vào mùa hè.

2. Chỉ và đọc

a) What’s spring like in your country? Mùa xuân ở đất nước bạn thế nào?

It’s usually cold. Trời thường lạnh.

b)  What’s summer like in your country? Mùa xuân ở đất nước bạn thế nào?

It’s usually hot. Trời thường nóng.

There are flowers. Có nhiều hoa.

c)  What’s autumn like in your country? Mùa thu ở đất nước bạn thế nào

It’s usually cool. Trời thường mát.

There is rain. Có mưa.

d)  What’s winter like in your country? Mùo xuân ở đất nước bạn thế nào?

It’s very cold. Trời rất lạnh.

There is snow. Có tuyết.

3. Chúng ta cùng nói

Hỏi và trả lời những câu hỏi về những mùa trong năm và thời tiết.
Where do you live?

I live…

What are they?How many seasons are there? There are…

They’re…

What’s your favourite season?

I like…

What’s spring/summer/… like? It’s usually…

Bạn sống ở đâu?

Tôi sống ở..

Có bao nhiêu mùa?

Có…

Chúng thế nào?

Chúng…

Mùa yêu thích của bạn là gì? Tôi thích…

Mùa xuân/hè/… thế nào ?

Trời thường…

4. Nghe va khoanh tròn a hoặc b

Name (Tên)

Season (Mùa)

Weather (Thời tiết)

Tony

winter (mùa đông)cold, a lot of (1) wind (lạnh, nhiều gió)

Akiko

(2) winter (mùa đông)cold, a lot of (3) snow (lạnh, nhiều tuyết)

Mai

Summer (mùa hè)(4) hot, a lot of (5) rain (nóng, nhiều mưa)

Audio script

1. Mai: Do you like winter, Tony?

Tony: Yes. I like it very much.

Mai: What’s winter like in your country?

Tony: It’s usually very cold. And there’s a lot of wind.

2. Mai: What’s your favourite season in your country, Akiko?

Akiko: I like winter.

Mai: Is it cold in winter?

Akiko: Yes, it is. And there’s a lot of snow.

3. Hakim: What’s your favourite season, Mai?

Mai: I like summer.

Hakim: What’s summer like in your country?

Mai: It’s usually hot. There’s a lot of rain.

5. Viết về mùa yêu thích của bạn và thời tiết

1. Mùa yêu thích của bạn là mùa nào?

My favourite season is spring.

Mùa yêu thích của tôi là mùa xuân

2. Thời tiết như thế nào vào mùa yêu thích của bạn?

It’s cool. Trời mát.

3. Hôm nay thời tiết thế nào?

It’s hot and sunny. Trời nóng và có nắng.

4. Thời tiết sẽ như thế nào vào ngày mai?

It’s cold and windy. Trời lạnh và có gió.

6. Chúng ta cùng hát

The weather song

What’s the weather like?

What’s the weather like?

What’s the weather like today?

It’s sunny and it’s windy.

And there will be rain later.

What will the weather be like?

What will the weather be like?

What will the weather be like tomorrow?

It will be cold. It wil be wet.

And there will be snow as well.

Bài hát thời tiết

Thời tiết thế nào?

Thời tiết thế nào?

Hôm nay thời tiết thế nào? Trời có nắng và có gió.

Và sẽ mưa sau đó.

Thời tiết sẽ thế nào?

Thời tiết sẽ thế nào?

Ngày mai thời tiết sẽ thế nào? Trời sẽ lạnh.

Trời sẽ ẩm ướt. Và sẽ cũng có tuyết.

Lesson 3 Unit 18:

I live in Ho Chi Minh City. There are two seasons in my place. They’re the dry season and the rainy season.

1. Nghe và lặp lại

1. What will the weather be like tomorrow?

Thời tiết sẽ thế nào vào ngày mai?

It will be hot and sunny.

Trời sẽ nóng và có nắng.

2. What’s spring like in your country?

Mùa xuân ở đối nước bạn như thế nào?

It’s usually cold and windy.

Trời thường lạnh và có gió.

3. What’s summer like in your country?

Mùa hè ở đất nước bạn thế nào?

It’s usually hot and sunny.

Trời thường nóng và có nắng.

4. What’s autumn like in your country?

Mùa thu ở đâf nước bạn thế nào?

It’s usually cool and foggy.

Trời thường mát và có sương mù

2. Nghe và khoanh tròn a hoặc b. Sau đó đọc lớn những câu sau

1. a Thời tiết sẽ thế nào vào ngày mai?

It will be cold and cloudy. Trời sẽ lạnh và có mây.

2. b Mùa xuân ở đốt nước bạn như thế nào?

It’s usually cool and foggy. Trời thường mát và có sương mù.

3. b Mùa thu ở đất nước bạn thế nào?

It’s usually cool and stormy. Trời thường mát và có bão.

4. a Mùa đông ở đất nước bạn thế nào?

It’s usually cold and windy. Trời thường lạnh và có gió.

3. Chúng ta cùng ca hát

What will the weather be like tomorrow?Chúng ta cùng ca hát

Thời tiết như thế nào vào ngày mai?

What will the weather be like tomorrow?

It will be cold and stormy.

Thời tiết thế nào vào ngày mai?

Trời sẽ lạnh và có bão.

What’s summer like in your country?

It’s sunny. It’s hot

Mùa hè ở đốt nước của bạn thế nào?

Trời có nắng. Trời nóng.

What’s winter like in your country?

It’s foggy. It’s snowy.

Mùa đông ở đất nước của bạn thế nào?

Trời có sương mù. Trời có tuyết.

4. Đọc và làm các bài tập

1) Hoàn thành đoạn vãn

(1) south (2) November (3) picnic (4) season (5) wind Tên mình là Quang. Mình sống ở cần Thơ. Nó ở miền Nam của Việt Nam, ở đây chỉ có hai mùa. Chúng là mùa khô và mùa mưa. Mùa khô kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4. Trời thường mát và khô vào thời gian này của năm. Đây là mùa yêu thích của tôi bởi vì tôi có thể đi dã ngoại với những người bạn. Mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10. Trời thường nóng và ẩm. Cũng có nhiều gió.

2) Trả lời những câu hỏi

1. Có bao nhiêu mùa ở cần Thơ?

There are two.

Có hai mùa.

2. Chúng là gì?

They’re the dry season and the rainy season.

Chúng là mùa khô và mùa mưa.

3. Mùa khô thế nào?

It’s usually cool and dry.

Trời thường mát và khô.

4. Mùa mưa thế nào?

It’s usually hot and wet.

Trời thường nóng và ẩm.

 5. Tại sao Quang thích mùa khô?

Because he can go for a picnic with his friends.

Bởi vì cậu ấy có thể đi dã ngoại với những người bạn của cậu ấy

5. Viết về các mùa và thời tiết

I live in Ho Chi Minh City. There are two seasons in my place. They’re the dry season and the rainy season. My favourite season is the rainy season. It’s usually cool and rainy. There is a lot of wind.
Tôi sống ở Thành phố Hồ Chí Minh. Có hai mùa ở nơi tôi sống. Chúng là mùa khô và mùa mưa. Mùa yêu thích của tôi là mùa mưa Trời thường mát và có mưa. Có nhiều gió.

Unit 18: What Will The Weather Be Like Tomorrow?

6. Dự án

Xem dự báo thời tiết và trình bày nó đến lớp.

7. Tô màu những ngôi sao

  • Bây giờ tôi có thể…
  • hỏi và trả lời những câu hỏi về thời tiết và các mùa.
  • nghe và gạch dưới những đoạn văn về thời tiết và các mùa.
  • đọc và gạch dưới những đoạn văn về thời tiết và các mùa.
  • viết về thời tiết và các mùa ở nơi tôi sống.

Thảo luận cho bài: Unit 18: What Will The Weather Be Like Tomorrow?