Unit 3: Where Did You Go On Holiday?

Unit 3: Where Did You Go On Holiday?

Unit 4: Did You Go To The Party?

Lesson 1 Unit 3:

1. Nhìn, nghe và íặp lại

a) What did you do on your summer holiday, Peter?

Bạn đã làm gì vào kỳ nghỉ hè của mình vậy Peter?

I went on a trip with my family.

Mình đã đi du lịch cùng với gia đình mình.

b)  Where did you go?                 Bạn đã đi đâu?

I went to Ha Long Bay.           Mình đỡ đi vịnh Hợ Long.

c)  What was the trip like?           Chuyến đi dã thế nào?

It was really nice.                   Nó thật sự tốt đẹp.

d)  What about you? Where did you go?

Còn bạn thì sao? Bợn đã đi đâu? i went to Ho Chi Minh City.

Mình đã đi Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Chỉ và đọc.

G) Where did you go on holiday? Bợn đỡ đi đởu vào kỳ nghỉ? I went to Ha Long Bay.   Tôi đã đi vịnh Hạ Long.

b)  Where did you go on holiday? Bạn đã đi đâu vào kỳ nghỉ?

I went to Phu Quoc Island.         Tôi đã đi đảo Phú Quốc.

c; Where did you go on holiday? Bạn đã đi đâu vào kỳ nghỉ?

I went to Hoi An Ancient Town. Tôi đã đi phố cổ Hội An.

Where did you go on holiday? Bạn đã đi đâu vào kỳ nghỉ?

I went to Hue Imperial City      Tôi đã đi cố đô Huế.

Unit 3: Where Did You Go On Holiday?

Unit 3: Where Did You Go On Holiday?

3. Chúng ta cùng nói

Hỏi và trả lời những câu hỏi về kỳ nghỉ của bạn.

Where were you on holiday?             Bạn đã ở đâu vào kỳ nghỉ?

I was …                                        Tôi đã…

Where did you go?                             Địa chỉ của bạn là gì?

I went to…                                       Tôi đã đi đến…

What was the trip like? It was…

Chuyến đi đó thế nào? Nó

4. Nghe và nói

1.c      2.d         3.b        4.a

1. Mai: Where were you last weekend, Tom?

Tom: I was at the seaside.

Mai: Where did you go?

Tom: I went to Ha Long Bay

2. Mai: What’s that?

Quan: It’s a photo of my trip last summer.

Mai: Where did you go, Quan?

Quan: I went to Hue Imperial City.

3. Mai: Where did you go last Sunday, Linda?

Linda: I went to Ha Noi.

Mai: Oh, that’s great.

4. Mai: Where did you go last month, Nam?

Nam: I went to Ho Chi Minh City.

Mai: Did you have a good time?

Nam: Yes, I did

5. Đọc và nối

1- c Bạn đã ở đâu vào mùa hè năm ngoái/vừa qua?

Tôi đã ở tại bờ biển.

2-d Bạn đã đi đâu?

Tôi đã đi đảo Phú Quốc.

3-a Bạn đã làm gì?

Tôi đã đi bằng một chuyến đi thuyền.

3 – e Chuyến đi đã thế nào?

Nó tuyệt vời.

4 – b Đó là gì?

Đó là một tấm ảnh của chuyến du lịch của tôi.

6. Chúng ta cùng chơi

Tìm một người nào đó mà…

Tìm một người nào đó mà đã đi đến bờ biển vào năm ngoái.

Lesson 2 Unit 3:

1. Nhìn, nghe và lặp lại

a)  Where did you go on holiday, Phong?

Bạn đã đi đâu vào kỷ nghỉ vậy Phong?

I went to my hometown in Hoa Binh Province

Mình đi về quê ở tỉnh Hòa Bình

b)  How did you get there?          Bạn đến đó bàng cách nào?

I went by coach                    Mình đà đi bàng xe khách.

c)  What about you, Tony? Where did you go?

Còn bạn thì soo Tony? Bạn đõ đi đâu?

I went back to Australia.        Mình đỡ trở về úc.

d) How did you get there?          Bạn đến đó bàng cách nào?

I went by plane.                     Mình đò đi bàng máy bay.

2. Chỉ và đọc

a)  How did you get there?        Bạn đến đó bàng cách nào?

I went by train                    Mình đã đi bàng tàu lửa.

o) How did you get there?          Bạn đến đó bàng cách nào?

I went by taxiề                       Mình đõ đi bàng tấc xi.

a)  How did you get there?          Bạn đến đó bằng cách nào?

I went by motobike               Mình đã đi bàng xe máy.

b)  How did you get there?          Bạn đến đó bàng cách nào?

I went by underground.          Mình đỡ đi bàng tàu điện ngầm

3. Chúng ta cùng nói

Hỏi và trả lời nhừng câu hỏi về làm cách nào để đến nơi khác, Where were you on holiday? Bạn ở đâu vào kỳ nghỉ?

I was in…                                  Tôi đã ở…

Where did you go?                   Bạn đã đi đâu?

went to                                Tôi đã đi đến…

How did you get there?              Bạn đến đó bồng cách nào?

I went by…                                Tôi đến đó bàng…

4. Nghe và viết một từ vào mỗi khoảng trống

I Mai went to see her grandparents by motorbike.

Mai đến thởm ông bà bằng xe máy.

1. Linda went to her hometown by train

Linda đõ đến quê của cô C y bàng Tàu lửa.

2. Nam went to the seaside by taxi

Nam đã đi đến bờ biển bàng tác xi

3. Trung went to Da Nang by plane.

Trung đã đến Đà Nẵng bằng máy bay.

Audio script

1. Hello. My name’s Mai. I live in Ha Noi, but my grandparents live in a village in Nam Dinh Province. Last weekend, we went to Nam Dinh by motorbike.

2. Hi. I’m Linda. My hometown is a small town in the north of England. I went there by train last holiday.

Hello, everyone. My! name’s Nam. Last summer, I went to the seaside with my parents by taxi.

Hello. My name’s Trung. My hometown is Da Nang. Last month, I went there by plane.

5. Viết về kỳ nghỉ vừa qua của em

1.Bạn đã đi đâu vào kỳ nghỉ vừa qua?

I went to Nha Trang City. Tôi đã đi Thành phố Nha Trang.

2. Bạn đến đó bàng cách nào?

I went by plane.                     Tôi đã đến đó bàng máy bay.

3. Bạn đã làm gì ở đó?

I swam in the sea with my familyề Tôi đã bơi ở biển với gia đình mình.

3. Bạn có thích chuyến đi không?

Yes, I did.

6. Chúng ta cùng hát

How did you get there?       Bạn đến đó bằng cách nào?

I went to by bus,                Tôi đã đi bắng xe buýt,

I went to by bus To my hometown.       Tôi đã đi bàng xe buýt Đến quê tôi.

I had fun,          Tôi đã rất vui,

I had fun        Tôi đã rất vui,

All the way home        Suốt đường về nhà.

I went to by train,       Tôi đã đi bàng tàu lửa

I went to by train To my hometown.      Tôi đỡ đi bàng tàu lùa Đến quê tôi.

I had fun,           Tôi đã rất vui,

I had fun             Tôi đã rất vui,

All the way home.  Suốt đường về nhà.

Lesson 3 Unit 3:

1. Nghe và lặp lại

Last summer, I went to the park by ‘motobike.

Hè rồi, tôi đã đi công viên bàng xe máy.

Last Sunday, he went to the countryside by ‘underground. Chủ nhật iruớc. cậu ấy đà đi về quê bàng tàu diện ngầm. She went to ‘holiday by coach.

Cô ay đã đi nghỉ mát bàng xe khách.

Last weekend, I went to Da Nang with my ‘family. Cuối tuần trước, tôi đỡ đến Đò Nổng với gia đình tôi.

2. Nghe và khoanh tròn a hoặc b. Sau đó đọc lớn những câu sau

1a Last weekend, Linda went to the zoo by underground.

Cuối tuần trước, Undo dỡ đi sở thú bàng tàu điện ngầm.

2a We went back to our hometown by train.

Chúng tôi trở về quê của chúng tôi bàng tàu lửa.

3 b Peter went to the beach with his family.

Peter đã đi đến bờ biển với gio đinh cậu ây.

4a He had a nice holiday in Nha Trang

Cậu ấy đã có một kỳ nghỉ thoải mái ở Nha Trang.

3.  Chúng ta cùng ca hát

Where did you go? Bạn đã đi đâu?

Vhere did you go? went to the beach. Bạn đã đi đâu? Tôi đã đi đến bờ biển,

To the beach Last summer, now did you get there? Đến bờ biển Mùa hè trước. Bạn đến đó bằng cách nào?

: went by train. Tôi đỡ đi đến đó bàng tàu lửa

By train

All the way there. What did you do?

I swam in the sea, Swam in the sea With my friends.

4. Đọc và hoàn thành

(1)island (2) by    (3) plane (4) badminton (5) swam

Tony thân mến,

Mẹ tôi và tôi đã đến đảo Phú Quốc vào hè năm ngoái. Đầu tiên, chúng tôi đi từ nhà mình đến sân bay bàng xe tắc xi. Sau đó chúng tôi đã đi đến đảo bằng máy bay. Đó là một nơi tuyệt đẹp. Vào buổi sáng, chúng tôi đã chơi cầu iông. Vào buổi chiều, chúng tôi đã bơi trong hồ bơi. Chúng tôi đà có một thời gian tuyệt vời ở đây.

Hẹn sớm gặp lại,

Nam

5. Đọc và viết

Mai than mến,

Cuối tuần trước, mình đã trở về quê mình để thăm ông bà. Họ sống

ở miền bắc nước Anh. Mình đã đi đến ga tàu lửa King Cross bàng tàu

điện ngầm. Sau đó mình đã đi bằng tàu lửa về quê. Mình thích đi bằng

tàu lửa bởi vì mình có thể thưởng thức nhửng cânh đẹp trên đường đi.

Mình đã đi bộ từ ga tàu lửa về nhà ông bà mình. Mình đã có một thời gian tuyệt vời ở quê mìnhệ

Thân,

Linda

1.Quê của Unda ở đâu?

Linda’s hometown is in the north of England. / It’s in the north of

England.

Quê của Undo ở miền bốc nước Anhằ / Nó ở miền bấc nước AnhỀ 2ẽ Cô ấy đi bàng cách nào đến ga tàu lửa King Cross?

She went to King’s Cross railway station by underground. / By underground.

Cô ấy đã đến nhà go tàu lửa King Cross bồng tàu điện ngầm. /

Bằng tàu điện ngầm.

1. Cô ấy đi bằng cách nào đến quê cô ấy?

She took a train to her hometown.

Cô ây đi bàng tàu lửa về quê.

4 Tại sao cô ấy thích đi bằng tàu lửa?

Because she can enjoy the beautiful views on the way.

Bởi vì cô ây có thể thưởng thức những cảnh đẹp trên đường đi.

Có phải cô đy có một thời gian đẹp ở quê cô ấy phải không?

Yes, she did.

Vâng, đúng vậy.

Does he/she like his/her hometown? Why?/ Why not?

Cậu/Cô ấy thích quê của cậu/cô ấy phải không? Tợi sơo?/Tợi soo không?

No, he doesn’t. Because it is busy and crowded.

Không, cậu ây không thích. Bởi vì nó náo nhiệt và đông đúc.

6. Dự án

Phỏng vấn hai bạn học ở lớp về những kỳ nghỉ của họ.

7. Tô màu những ngôi sao

Bây giờ tôi có thể

• hỏi và trâ lời những câu hỏi về kỳ nghỉ đã qua và phương tiện đi lọi.

• nghe và gạch dưới những đoạn văn về kỳ nghỉ đã qua và phương ‘ên đi lại.

• đọc và gạch dưới những đoạn vãn về kỳ nghỉ đã qua vỏ phương ~ẽn đi lại.

• viết về kỳ nghỉ đà qua của một người nào đó

Unit 3: Where Did You Go On Holiday?

Thảo luận cho bài: Unit 3: Where Did You Go On Holiday?