So Sánh Bằng và Kép

So Sánh Bằng và Kép

COMPARISONS (2): Equality and double

So sánh bằng và so sánh kép

Động từ khiếm khuyết: May, Can và Could

I/- So sánh ngang bằng (equal comparisons): Đối với so sánh ngang bằng chúng ta sử dụng tính từ ngắn và dài đều như nhau.

S1 + be + as + adj + as + S2(n/pron)

Ex:      – I am as tall as my father.

# Ở câu phủ định (không bằng) ta thêm “not” sau động từ “tobe”. Trong trường hợp này ta có thể thay “as” trước tính từ bằng “so”.

S1 + be not + as/so + adj + as + S2(n/pron)

Ex:      She is not as/so beautiful as her mother.

So Sánh Bằng và Kép

So Sánh Bằng và Kép

II/- So sánh kép (double comparisons)

Là loại so sánh với cấu trúc: Càng… càng… Các Adj so sánh phải đứng ở đầu câu, trước chúng phải có The. Dùng một trong hai mẫu câu sau đây để so sánh kép:

The+ comparative + S + be/V…, the + comparative + S + be/V…

(comparative: hình thức so sánh hơn)

Ex:      The hotter it is, the more miserable I feel.

The sooner you take your medicince, the better you will feel.

The bigger they are, the faster they fall.

The more you study, the smarter you will become.

The more I look into your eyes, the more I love you.
Trong trường hợp nếu cả hai vế đều có chủ ngữ giả it is thì có thể bỏ chúng đi

Thảo luận cho bài: So Sánh Bằng và Kép