Lời nói gián tiếp với câu hỏi Yes/No

Lời nói gián tiếp với câu hỏi Yes/No

REPORTED SPEECH (3): Yes/No questions

The Present Progressive Tense

Cách chuyển từ lời nói trực tiếp sang lời nói gián tiếp đối với câu hỏi Yes/No tương tự như đối với câu kể, nhưng thêm các điều kiện sau:

–   – Thêm If hoặc Whether ngay sau mệnh đề chính.

–   –   Bỏ dấu hỏi ở mệnh đề phụ và đổi trật tự từ của câu hỏi sang trật tự từ của câu kể

Lời nói gián tiếp với câu hỏi Yes/No

Lời nói gián tiếp với câu hỏi Yes/No

Ex:            – “Have you bought your ticket, Tom?” Bill asked.

Bill asked if/whether Tom had bought his ticket.

– “Do you want to buy this book? he asked me.

He asked me if/whether I wanted to buy that book.

Thảo luận cho bài: Lời nói gián tiếp với câu hỏi Yes/No