The Present Progressive Tense

THE PRESENT PROGRESSIVE TENSE – THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

1/- Cách dùng (Uses):

– Thì hiện tại tiếp diễn được dùng để diễn tả hành động đang xảy ra tại thời điểm nói

– Các trạng từ thường dùng: now, at the moment, at this time, right now, …

2/- Hình thức (Forms):

a/. Thể khẳng định (Affirmative):       S + be + V_ing…

Ex:                                    I am learning English now.

He is reading a book at the moment.

They are watching TV.

b/. Thể phủ định (Negative):    S + be not + V_ing…..

Ex:                                     I am not learning English now.

He isn’t reading a book at the moment.

They aren’t watching TV.

THE PRESENT PROGRESSIVE TENSE – THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

THE PRESENT PROGRESSIVE TENSE – THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

c/. Thể nghi vấn (Interrogative):          Be + S + V_ing…?   ð Yes, S + be/ No, S + be not

Ex:                                       Are you learning English now?      Yes, I am/ No, I am not

Is Lan playing badminton?            Yes, she is/ No, she isn’t

Are Hoa and Lan speaking English?         Yes, they are/ No, they aren’t

3.. Cách thêm ING cho động từ thường

  1. Nếu động từ tận cùng là 1 chữ E câm (không phát âm) ta bỏ E thêm ing

Ex:            live – living               write – writing                      ride – riding                   see – seeing (2 chữ e)

  1. Nếu động từ tận cùng là IE đổi IEthành Y và thêm Ing

Ex:            die –dying                lie – lying                              tie- tying

  1. Nếu động từ một âm tiết tận cùng là một phụ âm mà trước đó là một nguyên âm, ta gấp đôi phụ âm trước khi thêm ing.

Ex:            get – getting               stop – stopping                     shop – shopping

  1. Nếu động từ có 2 âm tiết tận cùng là một phụ âm mà trước nó là một nguyên âm, trọng âm nằm ở âm tiết thứ 2 thì gấp đôi phụ âm trước khi thêm ing.

Ex:            begin – beginning                      listen – listening (trọng âm nằm ở âm tiết thứ nhất: lísten)

4/- Thì hiện tại tiếp diễn  với “always”

Chúng ta dùng thì hiện tại tiếp diễn với “always” khi phàn nàn, hoặc biểu lộ sự bực mình hay tức giận. Những từ cùng nghĩa như: forever, constantly, cũng được dùng tron hợp này.

Ex:      Mary is always leaving her dirty socks on the floor for me to pick up.

(Mary luôn vứt tất bẩn bừa bãi trên sàn nhà để tôi phải đi nhặt)

I am always/forever/constantly picking up Mary’s dirty socks!

(Lúc nào tôi cũng phải đi nhặt tất bẩn của Mary)

Thảo luận cho bài: The Present Progressive Tense