Đại từ phản thân

REFLEXIVE PRONOUNS: Đại từ phản thân

The Present Progressive Tense

I/- Định nghĩa (Definition)

Đại từ phản thân là đại từ được dùng khi người hoặc vật chịu ảnh hưởng của chính hành động của mình.

II/- Cách thành lập (Form)

Đại từ phản thân được thành lập bằng cách thêm tiếp vị ngữ “Self” (số ít) hoặc “Selves” (số nhiều) vào sau một tính từ sở hữu hoặc đại từ tân ngữ.

My [ myself (chính tôi)                                     Our[ Ourselves

Your [ Yourself (Chính bạn, anh, chị…)            Your [ Yourselves (Chính các bạn, các anh, các chị…)

Her [ Herself (Chính cô ấy, chị ấy, bà ấy)         Them [ Themselves

Him [ Himself (Chính anh ấy, ông ấy..)             It [ Itself (Chính nó)

REFLEXIVE PRONOUNS: Đại từ phản thân

REFLEXIVE PRONOUNS: Đại từ phản thân

III/- Cách sử dụng (Uses): Đại từ phản thân được dùng khi:

1/- Chủ ngữ và tân ngữ là cùng một đối tượng

Ex:      He cut himself with a knife (Tự anh ta cắt mình)

He cut him with a knife. (Anh ta cắt người khác)

2/- Nói lên ý chính người đó làm chứ không phải người khác

Ex:      I repaired the bicycle myself.

Sam painted the house himself.

Note: “by myself” được dùng với nghĩa một mình.

Ex:      I do my homework by myself.

IV/- Bảng tóm tắt

Personal pronouns

(Đại từ nhân xưng)

Possessive adjectives

(Tính từ sở hữu)

Objective pronouns

(Đại từ tân ngữ)

Reflexive pronouns

(Đại từ phản thân)

I My Me Myself
You Your You Yourself
He His Him Himself
She Her Her Herself
It Its It Itself
We Our Us Ourselves
You Your You Yourselves
They Their Them Themselves

Thảo luận cho bài: Đại từ phản thân