Động từ khiếm khuyết: May, Can và Could

Động từ khiếm khuyết: May, Can và Could

MODALS: MAY, CAN, COULD

Like, Same as, Different from

I/- May (có thể) được dùng để nói về một sự việc hoặc tình huống có thể xảy ra ở hiện tại hay tương lai.

Ex:      “There’s someone at the door”. “It may be Sarah”. (perhaps it is Sarah)

# Dạng phủ định của “May” là “May not”

Ex:      Simon may not be in the living-room.
(Perhaps he is not in the living room)

# “May” được dùng để chỉ sự đề nghị, xin phép làm một việc gì.

Ex:      May I make a suggestion?

May I help you?

# Đáp lại lời đề nghị

Yes/No, thanks/thank you

Yes. That’s very kind of you.

No, thanks/thank you. I’m fine

2/- Can (có thể) dùng để diễn tả một khả năng

Động từ khiếm khuyết: May, Can và Could

Động từ khiếm khuyết: May, Can và Could

Ex:      He can play the guitar.

I can use computer.

# Chúng ta có thể dùng “be able to” thay cho “can”

Ex:      Are you able to swim? = Can you swim?

# Can được dùng để diễn tả sự xin phép hoặc cho phép làm một việc gì.

Ex:      Can I borrow your dictionary?

Can I use your pen for a moment?

# Dạng phủ định của “can” là “cannot/can’t”

3/- Could (có thể) là hình thức quá khứ của “Can”

Ex:      I could swim when I was 4 years old.

My sister could talk when she was 15 months old.

# Chúng ta có thể dùng “was/were able to” để thay thế cho “Could”

Ex:      I was able to swim when I was 4 years old.

# “Could” còn được dùng để diễn tả một sự việc hoặc một tình huống có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

Ex:      “Where’s Simon?”.  “He could be in the living-room”

# “Could” có thể được dùng để diễn tả các lời yêu cầu.

Ex:      Could I have the bill, please?

Could you pass me the newspaper, please?

Could you give me some advice?

4/- May, Can, Could còn được dùng để hỏi xin sự giúp đỡ (Asking for favours)

Ex:      Can/Could you help me, please?

Could you do me a favor?

# Đáp lại:

Certainly/of course/Sure (tất nhiên)                     How can I help you?

No problem                                                        I’m sorry. I’m really busy

What can I do for you?

Thảo luận cho bài: Động từ khiếm khuyết: May, Can và Could