Enough with adjectives, adverbs and nouns

Enough with adjectives, adverbs and nouns

“Enough” sử dụng với tính từ, trạng từ và danh từ

Đại từ phản thân

1/- “Enough”được dùng với tính từ và trạng từ. “Enough” đứng sau tính từ và trạng từ, sau “enough” là một động từ nguyên thể có “To”

S + tobe + adj + enough + (for SB) + to infinitive

S + V + adv + enough + (for SB) + to infinitive

Note: SB là tân ngữ (O)

Ex:                  I am old enough to drive a motorbike.

The weather is warm enough for us to go swimming

He runs fast enough to catch the bus.

  • Dạng phủ định:

S + tobe not + adj + enough + (for SB) + to infinitive

S + don’t/doesn’t/didn’t +V + adv + enough + (for SB) +to infinitive

Ex:                  I am not old enough to drive a motorbike.

The weather is not warm enough for us to go swimming.

He doesn’t run fast enough to catch the bus.

2/- “Enough” cũng được dùng với danh từ. Khi đó “enough” đứng trước danh từ.

Enough with adjectives, adverbs and nouns

Enough with adjectives, adverbs and nouns

S + V + enough + noun + (for SB) + to infinitive

Ex:                  He has not enough money to buy that bike.

I have enough books to study.

There are enough books in the library for us to read.

Thảo luận cho bài: Enough with adjectives, adverbs and nouns