SoanBai123 – Giáo án điện tử – Soạn bài Online  »  Tiếng Anh Lớp 8   »   Enough with adjectives, adverbs and nouns

Enough with adjectives, adverbs and nouns

Rate this post

Enough with adjectives, adverbs and nouns

“Enough” sử dụng với tính từ, trạng từ và danh từ

Đại từ phản thân

1/- “Enough”được dùng với tính từ và trạng từ. “Enough” đứng sau tính từ và trạng từ, sau “enough” là một động từ nguyên thể có “To”

S + tobe + adj + enough + (for SB) + to infinitive

S + V + adv + enough + (for SB) + to infinitive

Note: SB là tân ngữ (O)

Ex:                  I am old enough to drive a motorbike.

The weather is warm enough for us to go swimming

He runs fast enough to catch the bus.

  • Dạng phủ định:

S + tobe not + adj + enough + (for SB) + to infinitive

S + don’t/doesn’t/didn’t +V + adv + enough + (for SB) +to infinitive

Ex:                  I am not old enough to drive a motorbike.

The weather is not warm enough for us to go swimming.

He doesn’t run fast enough to catch the bus.

2/- “Enough” cũng được dùng với danh từ. Khi đó “enough” đứng trước danh từ.

Enough with adjectives, adverbs and nouns

Enough with adjectives, adverbs and nouns

S + V + enough + noun + (for SB) + to infinitive

Ex:                  He has not enough money to buy that bike.

I have enough books to study.

There are enough books in the library for us to read.

Thảo luận cho bài: Enough with adjectives, adverbs and nouns