Sự hấp thu nước và muối khoáng ở rễ

 Sự hấp thu nước và muối khoáng ở rễ Sự tuần hoàn máu SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỄ I. GỢl Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI SÁCH GIẢO KHOA A. PHÂN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN...

Cơ chế điều hoà sinh sản

Cơ chế điều hoà sinh sản Quá trình sinh tinh hoặc sinh trứng ở động vật được điều hoà bởi các hooc môn I. CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA SINH TINH VÀ SINH TRỨNG 1. Cơ chế điều hòa sinh...

Sinh sản vô tính ở động vật

Sinh sản vô tính ở động vật Cơ chế điều hoà sinh sản Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản mà một cá thể sinh ra một hoặc nhiều cá thể mới giống hệt mình, không có...

Sinh sản hữu tính ở động vật

Sinh sản hữu tính ở động vật Sinh sản vô tính ở động vật Là hình thức sinh sản tạo ra cá thể mới do có sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái đơn bội...

Sinh sản hữu tính ở thực vật

Sinh sản hữu tính ở thực vật Sinh sản hữu tính ở động vật Có sự kết hợp của giao tử đực (n) và giao tử cái (n) thông qua thụ tinh tạo hợp tử (2n) I. PHÂN BIỆT SINH...

Sinh sản vô tính ở thực vật

Sinh sản vô tính ở thực vật Sinh sản hữu tính ở thực vật Sinh trưởng ở thực vật diễn ra như thế nào ? Ở động vật có các hình thức sinh sản như thế nào ? I. Khái...

Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Sinh trưởng và phát triển ở động vật Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật Sinh trưởng phát triển ở động vật có diểm gì khác với sinh trưởng ở thực vật...

Phát triển ở thực vật có hoa

Phát triển ở thực vật có hoa Sinh trưởng và phát triển ở động vật Phát triển là toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kì sống của 1 cá thể, biểu hiện ở 3 quá trình...

Hooc môn thực vật

Hooc môn thực vật Phát triển ở thực vật có hoa Hooc môn thực vật là gì ? Ở cơ thể thực vật có những loại hooc môn nào ? Chúng có vai trò gì trong quá trình sinh...