Dinh dưỡng nito ở thực vật

Dinh dưỡng nito ở thực vật Dinh dưỡng nito ở thực vật ( tiếp) Trình bày vai trò của nitơ và cơ chế chung của sự đồng hoá nitơ khoáng và nitơ tự do (N2) Bài làm: I. VAI...