Sinh sản hữu tính ở động vật

Sinh sản hữu tính ở động vật

Sinh sản vô tính ở động vật

Là hình thức sinh sản tạo ra cá thể mới do có sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái đơn bội tạo thành hợp tử, hợp tử phát triển thành cơ thể mới.

 I.   SINH SẢN HỮU TÍNH

Là hình thức sinh sản tạo ra cá thể mới do có sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái đơn bội tạo thành hợp tử, hợp tử phát triển thành cơ thể mới.

II.  QÚA TRÌNH SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT

Ở hầu hết các loài quá trình sinh sản đều trải qua 3 giai đoạn:

Hình thành giao tử (tinh trùng và trứng)

 • Hình thành tinh trùng: 1 tế bào sinh tinh trùng giảm phân và hình thành 4 tinh trùng
 • Hình thành trứng: 1 tế bào sinh trứng giảm phân tạo 4 tế bào đơn bội: 3 thể cực, 1 tế bào trứng

Sinh sản hữu tính ở động vật

Sinh sản hữu tính ở động vật

Hình 1 : Quá trình sinh tinh

Hình 2 : Quá trình sinh trứng

Thụ tinh 

 •  Bản  chất của thụ tinh là sự kết hợp giữa tinh trùng của con đực (n) và trứng của con cái (n) để tạo thành cá thể mới (2n)
                                          Hình 3 : A,B,C : Quá trình thụ tinh

D,E,F : Quá trình phân chia hợp tử thành phôi thai

Ở động vật có hai hình thức thụ tinh là  thụ tinh ngoài (xảy ra trong môi trường nước) và thụ tinh trong (xảy ra trong cơ quan sinh sản).

Thụ tinh ngoài

 • Là hình thức thụ tinh mà trứng gặp tinh trùng và thụ tinh ở bên ngoài cơ thể cái (ở môi trường nước)
 • Đại diện: cá, ếch nhái,…
 • Đặc điểm: hiệu suất thụ tinh thấp, tỉ lệ trứng nở và con non sống sót thấp, do cơ quan sinh sản chưa hoàn thiện, thuộc nhóm sinh vật đẻ trứng.

Thụ tinh trong

 • Là hình thức thụ tinh mà trứng gặp tinh trùng và thụ tinh ở trong cơ quan sinh dục của con cái.
 • Đại diện: Bò sát, chim và thú.
 • Đặc điểm: hiệu suất thụ tinh cao, tỉ lệ trứng nở và con non sống sót cao do cơ quan sinh sản hoàn thiện hơn, gặp ở cả nhóm đẻ trứng và nhóm đẻ con.

Phát triển phôi thai

Hợp tử tiến hành nguyên phân nhiều lần liên tiếp để phát triển thành phôi thai

III.   CÁC HÌNH THỨC SINH SẢN

Đẻ trứng: Trứng có thể được đẻ ra ngoài rồi thụ tinh (thụ tinh ngoài) hoặc trứng được thụ tinh và đẻ ra ngoài (thụ tinh trong) ® Phát triển thành phôi ® con non.

Đẻ con: Trứng được thụ tinh trong cơ quan sinh sản (thụ tinh trong) tạo hợp tử ® phát triển thành phôi ® con non ® đẻ ra ngoài.

Trứng có thể phát triển thành phôi, con non nhờ noãn hoàng (một số loài cá, bò sát) hoặc trứng phát triển thành phôi, phôi thai phát triển trong cơ quan sinh sản cơ thể cái nhờ tiếp nhận chất dinh dưỡng từ máu mẹ qua nhau thai (thú).

   
Hình 4 : Đẻ trứng ở gà Hình 5 : Đẻ con ở lợn

Chiều hướng tiến hoá trong sinh sản hữu tính ở động vật:

 • Cơ thể:

Cơ quan sinh sản chưa phân hoá ® phân hoá.

Cơ thể lưỡng tính => cơ thể đơn tính.

 • Hình thức thụ tinh:

Tự thụ tinh ® thụ tinh chéo.

Thụ tinh ngoài ® thụ tinh trong.

 • Hình thức sinh sản:

Đẻ trứng ® đẻ con.

Trứng, con sinh ra không được chăm sóc, bảo vệ ® Trứng, con sinh ra được chăm sóc, bảo vệ..

Thảo luận cho bài: Sinh sản hữu tính ở động vật