Cơ chế điều hoà sinh sản

Cơ chế điều hoà sinh sản

Quá trình sinh tinh hoặc sinh trứng ở động vật được điều hoà bởi các hooc môn

I. CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA SINH TINH VÀ SINH TRỨNG

1. Cơ chế điều hòa sinh tinh

a) Các loại hooc môn tham gia vào quá trình sinh tinh

Bảng 1 : Các hocmon kích thích quá trình sinh tinh

  Hooc môn

Cơ quan sản xuất

Cơ quan tác động

Tác dụng điều hoà  sinh tinh

GnRH Vùng dưới đồi Tuyến yên Điều hòa tuyến yên tiết FSH và LH.
FSH Tuyến yên Ống sinh tinh Kích thích ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng
LH Tuyến yên Tế bào kẽ Kích thích tế bào kẽ trong tinh hoàn sản xuất ra testosteron
Testosteron Tế bào kẽ trong tinh hoàn Ống sinh tinh

 

Kích thích phát triển ống sinh tinh và sản sinh tinh trùng
Cơ chế điều hoà sinh sản

Cơ chế điều hoà sinh sản

 Hình 1 : Cơ chế điều hoà sinh tinh

b) Cơ chế điều hoà ngược

Khi nồng độ testosteron trong máu tăng cao gây ức chế ngược lên tuyến yên và vùng dưới đồi, làm 2 bộ phận này giảm tiết GnRH, FSH và LH dẫn đến tế bào kẽ giảm tiết testosteron.

Nồng độ testosteron giảm không gây ức chế lên vùng dưới đồi và tuyến yên nữa, nên 2 bộ phận này lại tăng tiết hocmon.

2. Cơ chế điều hòa sinh trứng

a) Các loại hooc môn tham gia

Bảng 2 :  Các loại hooc môn tham gia vào quá trình sinh tinh 

  Hooc môn

Cơ quan sản xuất

Cơ quan tác động

Tác dụng điều hoà  sinh trứng

GnRH Vùng dưới đồi Tuyến yên Điều hòa tuyến yên tiết FSH và LH.
FSH Tuyến yên Nang trứng Kích thích nag trứng phát triển
LH Tuyến yên Thể vàng Kích thích nang trứng chín và rụng .

Hình thành và duy trì hoạt động của thể vàng

Progestrogen Thể vàng

Thể vàng

Niêm mạc dạ con

Tuyến yên

Kích thích niêm mạc dạ con phát triển, dày lên chuẩn bị cho hợp tử làm tổ.

Ức chế vùng dưới đồi và tuyến yên tiết GnRH, FSH và LH

Estrogen.

 

  Hình 2 : Cơ chế điều hoà sinh trứng

II. ẢNH HƯỞNG CỦA THẦN KINH VÀ MÔI TRƯỜNG SỐNG ĐẾN QUÁ TRÌNH SINH TINH VÀ SINH TRỨNG
– Căng thẳng thần kinh
– Mùi của con đực
– Chế độ dinh dưỡng
– Các chất kích thích, chất gây nghiện.

Thảo luận cho bài: Cơ chế điều hoà sinh sản