Quang hợp ở thực vật nhóm C3 C4 và CAM

Quang hợp ở thực vật nhóm C3 C4 và CAM Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 43 Bài 1. Nêu khái niệm và điều...

Quang hợp ở thực vật

Quang hợp ở thực vật Quang hợp ở thực vật nhóm C3 C4 và CAM Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 39 1. Quang hợp ở thực vật là gì ? Viết phương trình quang...

Dinh dưỡng ni tơ ở thực vật (tiếp)

Dinh dưỡng ni tơ ở thực vật (tiếp) Quang hợp ở thực vật Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 31 Bài 1.    Nêu các dạng ni tơ có trong đất và các dạng nitơ mà...

Vai trò của các nguyên tố khoáng (tiếp)

Vai trò của các nguyên tố khoáng (tiếp) Dinh dưỡng ni tơ ở thực vật (tiếp) I. KIẾN THỨC CƠ BẢN –    Các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu trong cây gồm các nguyên tổ đa lượng...

Dinh dưỡng ni tơ ở thực vật

Dinh dưỡng ni tơ ở thực vật Vai trò của các nguyên tố khoáng (tiếp) I. KIẾN THỨC CƠ BẢN –        Nitơ là nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu, là thành phần  không thể thay thế của nhiều hợp...

Ứng động

Ứng động (Sinh học lớp 11)  GIẢI BÀI TẬP ỨNG ĐỘNG I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU IIỎI SÁCII GIÁO KHOA A. PHẦN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN ♦ So sánh tìm sự khác biệt trong phản ứng hướng...

Hướng động

Hướng động Ứng động GIẢI BÀI TẬP HƯỚNG ĐỘNG I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU IIỎI SÁCII GIÁO KHOA A. PHẤN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN ♦ Quan sát hình 23.1 và trả lời câu hỏi: Em có nhận...

Cân bằng nội môi (tiếp)

 Cân bằng nội môi (tiếp) Hướng động GIẢI BÀI TẬP CÂN BẰNG NỘI MÔI I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA A. PHẦN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN ♦ Điền các bộ phận dưới đây vào...

Sự tuần hoàn máu (tiếp)

Sự tuần hoàn máu (tiếp) Cân bằng nội môi (tiếp) GIẢI BÀI TẬP TUẦN HOÀN MÁU TIẾP THEO I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA A. PHÁN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN ♦ Nghiên cứu bủng...

Sự tuần hoàn máu

Sự tuần hoàn máu Sự tuần hoàn máu (tiếp) GIẢI BÀI TẬP SỰ TUẦN HOÀN MÁU I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA A. PHẦN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN ♦ – Hãy chỉ ra đường...