Vai trò của các nguyên tố khoáng (tiếp)

Vai trò của các nguyên tố khoáng (tiếp)

Dinh dưỡng ni tơ ở thực vật (tiếp)

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

–    Các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu trong cây gồm các nguyên tổ đa lượng (C, H, O, N, p, K, S, Ca, Mg) và một số nguyên tố vi lượng (Fe, Mn, Cu, Zn, Cl, B, Mo, Ni).

–    Các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu tham gia cấu tạo nên các chất sống và điều tiết các hoạt động sống của cơ thể.

–     Các nguyên tố khoáng trong đất tồn tại ở dạng không tan hoặc dạng hòa tan. Cây chỉ hấp thụ các muối khoáng ở dạng hòa tan (dạng ion).

–     Bón phân với liều lượng cao quá mức cần thiết sẽ gây độc hại cho cây, gây ô nhiễm nông phẩm, ô nhiễm môi trường đất và nước.

Vai trò của các nguyên tố khoáng (tiếp)

Vai trò của các nguyên tố khoáng (tiếp)

II. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA

PHẦN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN

♦   Từ kết qua thí nghiệm được minh họa trên hình 4.1 có thể rút ra nhận xét gì ?

Trả lời:

–    Thiếu nguyên tố Nitơ là một trong các nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu trong môi trưởng dinh dưỡng, cây lúa sinh trưởng kém (hình 4.1 SGK: chậu ở giữa).

Hình 4.1 Cây lúa trồng trong các dung dịch khác nhau

1.       Đầy đủ các dinh dưỡng thiết yếu

2.       Thiếu một số dinh dưỡng khoáng thiết yếu

♦     Dựa theo nội dung của bảng 4. Hãy khái quát vai trò của các nguvên tố

dinh dưỡng khoáng thiết yếu.

Trả lời:

Khái quát vai trò của các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu:

–        Các nguyên tố đại lượng là thành Phần  của các đại nguyên tử trong tế bào (prôtêin, axit nuclêic. lipit..) có vai trò cấu trúc trong tế bào, có ảnh hưởng đến tính chất của hệ thống keo trong chất nguyên sinh.

—    Các nguyên tố vi lượng là thành phần  của hầu hết các enzim, hoạt hóa các enzim…

Trả lời:

Bón phân với liều lượng tối ưu bảo đảm cho cây sinh trưởng tốt nhất mà không gây ô nhiễm môi trưởng

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 24

Bài 1.  Vì sao cần phải bón phân với liều lượng hợp lí tùy thuộc vào đất, loại phân bón, giống và loại cây trồng ?

Trả lời:

Cần phàì bón phân với liều lượng hợp lí (tối ưu) tùy thuộc vào loại phân bón, giống và loài cây trồng là để cho cây sinh trưởng tốt, năng suất cao, hiệu quả của phân bón cao nhưng giảm chi phí đầu vào và không gây ô nhiễm nông phẩm và môi trường.

Bài 2.  Hãy liên hệ với thực tế, nêu một số biện pháp giúp cho quá trình chuyển hóa các chất khoảng ở trong đất từ đạm không tan thành dạng hòa tan dễ hấp thụ đối với cây?

Trả lời:

Các biện pháp giúp cho các quá trình chuyển hóa các hợp chẩt khoáng khó tan cây không hấp thụ được thành dạng ion cây dễ hấp thụ là: làm cỏ sục bùn, phá váng sau khi đất bị ngập úng, cày phơi ải đấu cày lật úp rạ xuống, bón vôi cho đất chua…

Thảo luận cho bài: Vai trò của các nguyên tố khoáng (tiếp)